piątek, 5 sierpnia 2005

UM Starogard - onformacje 11.08.2005

Serwis prasowy Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim z 11 sierpnia 2005 r.

W poniedziałek 15 sierpnia, w Dniu Wojska Polskiego, prezydent miasta Stanisław Karbowski złoży symboliczną wiązankę kwiatów przed tablicą poświęconą żołnierzom 2 pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, o godzinie 10:00 w kościele pw. św. Wojciecha odprawiona zostanie msza św. za Ojczyznę.

Prezydent Miasta Starogard Gdański oraz Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej "Gospel" zapraszają na koncert "Ruth Lynch & David Daniel & The People"s Christian Fellowship Choir", który odbędzie się 19 sierpnia 2005 r. o godz. 20.00 na starogardzkim Rynku.

***

Urząd Miejski w Starogardzie Gdańskim Wydział Spraw Społecznych informuje, że w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2005 r. w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz do 15 października 2005 r. w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, przyjmowane są wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (tj. stypendium szkolne, zasiłek szkolny) w roku szkolnym 2005/2006.

WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA pomocy materialnej o charakterze socjalnym można pobierać w sekretariatach szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych, w Urzędzie Miejskim - Biuro Obsługi Klienta (parter) oraz na stronie internetowej www.starogard.pl.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami przyjmowane będą w sekretariatach szkół podstawowych i gimnazjów oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego
(ul. Gdańska 6 pok. 4).

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dotyczy wyłącznie uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Starogard Gdański.

Pomoc materialna, która będzie udzielana uczniom, zgodnie z ustawą z dnia 16.12.2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 281 poz. 2781), ma na celu zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej ucznia oraz wspieranie edukacji uczniów zdolnych.

Prawo do pomocy materialnej przysługuje:

uczniom publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom niepełnosprawnym realizacje obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (316 zł netto), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina jest niepełna.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Przyznanie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym uzależnione jest od otrzymania przez Miasto dotacji celowej z budżetu Państwa zgodnie z art. 90r ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) i następuje na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Miejską Starogardu Gdańskiego [obecnie miasto posiada środki tylko do końca 2005 r.].

Po sprawdzeniu poprawności wypełnienia wniosku, osoby zainteresowane otrzymają decyzję dotyczącą świadczenia (w przypadku przyznania świadczenia decyzja zawierać będzie informację o terminie i miejscu realizacji świadczenia).

***

Informujemy, że w dniach od 17 sierpnia do 26 sierpnia 2005 roku pełnomocnicy Komitetów Wyborczych mogą zgłaszać osoby do Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych dla miasta Starogardu Gdańskiego. Zgłoszeń należy dokonywać na określonych drukach, które można pobrać w Wydziale Spraw Obywatelskich pokój nr 3 - Urząd Miejski w Starogardzie Gdańskim ul. Gdańska 6. Zgłoszenia będą przyjmowane w godzinach pracy Urzędu, a w dniu 26.08.2005r. do godziny 17:00.

Jednocześnie przypominamy, że członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej może być osoba, odpowiadająca warunkom zawartym w Ordynacji Wyborczej do Sejmu i Senatu RP ( Dz.U. Nr 46, poz. 499 z 2001roku) , a dostarczone zgłoszenia kandydatów muszą odpowiadać wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8.08.2001 roku ( Dz.U. Nr 84, poz. 921 z 2001 roku).

***

Rewitalizacja jest to przywrócenie dotychczasowych funkcji zdegradowanego społecznie, ekonomicznie, środowiskowo obszaru, bądź zamiana jego dotychczasowych funkcji na nowe.

Zgodnie z definicją dr Krzysztofa Skalskiego Prezesa "Forum Rewitalizacji":

"właściwa definicja określa rewitalizację jako kompleksowy program remontów, modernizacji zabudowy i przestrzeni publicznych, rewaloryzacji zabytków na wybranym obszarze, najczęściej dawnej dzielnicy miasta, w powiązaniu z rozwojem gospodarczym i społecznym. Rewitalizacja to połączenie działań technicznych - jak np. remonty - z programami ożywienia gospodarczego i działaniem na rzecz rozwiązania problemów społecznych, występujących na tych obszarach: bezrobocie, przestępczość, brak równowagi demograficznej. Niewłaściwym jest, więc mówić o «rewitalizacji» jednego budynku, czy «rewitalizacji» placu miejskiego, jeżeli te działania dotyczą jedynie modernizacji budynków, czy rewaloryzacji zabytków".

Miasta w wielu krajach dotknął kryzys, którego podłoże tkwi między innymi w zjawiskach ekonomicznych, demograficznych(migracji), kulturowych. Obraz kryzysu to podupadłe dzielnice miasta, to degradacja wielu obszarów - centrów miejskich, przestrzeni publicznych.

Niestety ta przypadłość nie ominęła Naszego Miasta. Szczególnie niepokojące symptomy możemy zaobserwować w śródmieściu, zwłaszcza na rynku i okolicznych uliczkach, w rejonie ul. Kościuszki (tereny poprzemysłowe po zakładzie ROCKET i NEPTUN) i na terenie po Zespole Młynów, przy Alei Wojska Polskiego.

W/w problemy zostały poruszone w "Strategii rozwoju społeczno - gospodarczego Miasta Starogard Gdański w Unii Europejskiej" przyjętej Uchwałą Nr XVII/166/2004 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 24 marca 2004r. zapisano tam Misję Starogardu, Cele strategiczne i Kierunki działań oraz Wizję Starogardu Gdańskiego w Unii Europejskiej. Prezydent Miasta zgodnie z dyspozycją zawartą w celach strategicznych dla priorytetu "Infrastruktura" podjął w lipcu 2005r. decyzję o przystąpieniu do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Celem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Starogard Gdański jest powstrzymanie i odwrócenie niekorzystnych zmian poprzez włączenie zdegradowanych dzielnic i obiektów poprzemysłowych w zrównoważony rozwój miasta.

Lokalny Programu Rewitalizacji Miasta Starogard Gdański będzie dokumentem spójnym ze Strategią Rozwoju Miasta i Studium Uwarunkowań oraz Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta, a także uwzględniającym założenia polityk i mikroprogramów dotyczących przeciwdziałania bezrobociu i biedzie, wykluczeniu społecznemu, jak również wzrostu potencjału gospodarczego, polityki mieszkaniowej, rozwoju turystyki i kultury, promocji miasta.

Realizacja programu powinna zapewnić spójność społeczną, gospodarczą i terytorialną, dlatego ważnym elementem jest włączenie w proces programowania lokalnych partnerów społeczno-gospodarczych. Rewitalizacja dotyczy nie tylko infrastruktury, ale przede wszystkim stworzenia odpowiednich warunków do poprawy warunków życia społeczności lokalnej, znajdującej się w rewitalizowanym obszarze. Proces ten jest działaniem kompleksowym, długotrwałym i nie można zakończyć go w ciągu roku, czy dwóch lat. Jest to program wieloletnich działań w sferze gospodarczej, społecznej i przestrzennej prowadzących do rewitalizacji terenu w okresie nie dłuższym niż 20 lat. Efekty programu rewitalizacji nie pojawią się od razu, dlatego tak ważnym jest przygotowanie długoletniego programu. Odpowiednie zarządzanie programem, monitoring i system modyfikacji zapewni jego dostosowywanie do aktualnych uwarunkowań społecznych i gospodarczych.

Program rewitalizacji umożliwia staranie się miasta i jego partnerów, o pozyskanie europejskich funduszy na realizację projektów. Możliwość dofinansowania inwestycji z funduszy europejskich skłania do wniosku, aby działania inwestycyjne gminy i innych podmiotów zostały skoncentrowane na realizacji inwestycji zawartych w programie rewitalizacji. Zadaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji jest więc uspójnienie i powiązanie wszystkich działań dotyczących wyznaczonych obszarów.

Zgodnie z zapisami i wymaganiami dokumentu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), w celu spełnienia warunków formalnych przy ubieganiu się o dofinansowanie projektów z poddziałania 3.3.1 - Zdegradowane obszary miejskie i 3.3.2 - Zdegradowane obszary powojskowe i poprzemysłowe w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (należy wraz z wnioskiem o dofinansowanie złożyć lokalny program rewitalizacji, który dla miasta Starogard Gdański jest w początkowej fazie opracowania).

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Starogard Gdański będzie obejmował planowane działania i zadania do realizacji w horyzoncie czasowym do 2013r. Zakłada się aktualizację programu w miarę identyfikacji potrzeb wynikających z kierunków rozwoju gminy w latach następnych zgodnie z zasadami ustalonymi w tekście Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Przyjęcie uchwałą Rady Miejskiej Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Starogard Gdański będzie jednocześnie przyjęciem nowego podejścia do planowania rozwoju i koordynacji działań Gminy wraz z partnerami społecznymi i gospodarczymi.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Starogard Gdański zostanie opracowany przez pracowników Urzędu Miejskiego wchodzących w skład zespołu zadaniowego, przy udziale Partnerów Społecznych i Mieszkańców Miasta.

Granice obszarów proponowanych do rewitalizacji będą określone na załącznikach graficznych.

Prosimy o składanie wniosków i pomysłów, które Państwa zdaniem mogłyby wpłynąć na poprawę wizerunku miasta oraz na polepszenie jakości życia w szeroko rozumianym zakresie.

Korespondencję prosimy kierować na skrzynkę:
rewitalizacja@um.starogard.pl lub na adres:

Joanna Decka Pełnomocnik Prezydenta ds. Rewitalizacji

Urząd Miasta Starogard Gdański Wydział Planowania i Urbanistyki

ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gd.

tel. /0-58/ 530-6083

dodatkowe informacje można znaleźć na stronach internetowych:

www.dpr.woj-pomorskie.pl, www.erdf.edu.pl, www.starogard.pl, bip.starogard.pl,

***

UWAGA PRACODAWCY - DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH

Prezydent Miasta Starogard Gdański na podstawie art. 70b ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) informuje
o możliwości ubiegania się o dofinansowanie kosztów kształcenia przez pracodawców, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami, zamieszkałymi na terenie Starogardu Gdańskiego, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, tj. przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Przedmiotowe dofinansowanie przysługuje, jeżeli:

1)pracodawca, lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona
u pracodawcy, posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 113 poz. 988 z późniejszymi zmianami),

2)młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Do wniosku należy załączyć potwierdzone kopie:

dokumentów potwierdzających spełnienie warunku pkt 1,

umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego spełnienie warunku pkt 2.

Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

Gmina Miejska Starogard Gdański realizuje to zadanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej przyznawanej na rok kalendarzowy, co powoduje prośbę, aby zainteresowani pracodawcy składali wnioski w możliwie jak najkrótszym czasie od spełnienia wymagań.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Klienta (pok. nr 4) Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim, ul. Gdańska 6.

Bliższych informacji udziela do dnia 22 lipca br. oraz po 15 sierpnia br. Inspektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim Hanna Stasiewicz - tel. 530 6087.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz