wtorek, 13 października 2009

XXXII Sesja Rady Gminy Zblewo

O G Ł O S Z E N I E

Zawiadamiam Szanownych Mieszkańców Gminy Zblewo, że dnia
16 października 2009r. o godz. 14.00 w remizie OSP w Zblewie odbędzie się
XXXII Sesja Rady Gminy Zblewo.

Porządek obrad:

Sprawy regulaminowe.

Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał podjętych na Sesjach w dniach 28 sierpnia i 28 września 2009r. oraz z działalności w okresie międzysesyjnym.

Interpelacje i wnioski Radnych.

Informacja o trudnościach i zagrożeniach występujących w utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy.

Informacja o zaawansowaniu zadań gospodarczych i inwestycji planowanych do realizacji w 2009r. i określenie potrzeb gospodarczych i zadań inwestycyjnych na 2010r.

Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Zblewo.

Podjęcie uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych w gminie Zblewo.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w Gminie Zblewo.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy: "Informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego", "Deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny".

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

Podjęcie uchwały w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Miradowo.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Radziejewo.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Bytonia na lata 2009-2016.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w formie bezprzetargowej ( pasy zieleni).

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w formie bezprzetargowej ( działka nr 647/4).

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w formie bezprzetargowej ( działka nr 526).

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
( działka nr 360/5) .

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie i zbycie nieruchomości w formie zamiany.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za składowanie odpadów komunalnych na składowisku w Zblewie przy ul. Sportowej.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wieloletniego.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia opłat i zasad wynajmu pomieszczeń w budynku przy ul. Głównej 40a w Zblewie oraz wyposażenia Gminnego Ośrodka Kultury stanowiących mienie gminy Zblewo.

Rozpatrzenie wezwania do uchylenia Uchwały Nr XXVIII/262/09 Rady Gminy Zblewo z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste.

Przedstawienie protokołu z analiz oświadczeń majątkowych Radnych za 2008r.

Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.

Wolne wnioski i zakończenie.


Przewodniczący Rady Gminy

mgr Janusz Trocha


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz