poniedziałek, 5 października 2009

Pinczyn. Z kroniki szkolnej…

W ZKiW w Pinczynie trwają obecnie przygotowania do jubileuszu 40-lecia szkoły. W ferworze przygotowań natknęłam się na kronikę szkolną, pochodzącą z lat 1958-1982. Jest to jedna z najstarszych kronik w zbiorach ZKiW. Opisane są tam najważniejsze wydarzenia z życia społeczności szkolnej i wiejskiej. Wiele miejsca kronikarz poświęcił budowie szkoły oraz uroczystemu otwarciu nowego budynku.
Uwagę czytelnika na pewno zwróci zapał i trud mieszkańców oraz budowniczych włożony w powstanie nowej, pięknej i funkcjonalnej szkoły, która przez wiele lat była jedną z najnowocześniejszych w gminie. Wielu uczniów z sąsiednich szkół zazdrościło Pinczynowi tak okazałego budynku.
Przenieśmy się zatem w czasie do lat 60 minionego wieku…


10.10.1968r. Rozpoczęcie budowy nowej szkoły
W miesiącu październiku przedsiębiorstwo sprowadziło na plan budowy spychacz, który zepchnął w ciągu trzech dni ziemię i wyrównał plac budowy. Z miejsca też robotnicy przystąpili do kopania rowów i zalewania fundamentów. Należy z uznaniem stwierdzić, że prace murarskie idą bardzo dobrze. Kierownikiem budowy jest majster Dunst Józef zamieszkały w Białachowie.

31.12.1968r. Postęp przy budowie nowej szkoły
Budowa nowej szkoły jest na ustach wszystkich mieszkańców naszej wsi. W niedzielę zbierają się młodzi i starsi na drodze obok planu budowy i dyskutują. Dzieci wraz z nauczycielami chętni e chodzą na budowę i pomagają przy układaniu cegły i porządkowaniu terenu. Na zebraniach klasowych rodzice podjęli zobowiązania przy czyszczeniu pomieszczeń i porządkowaniu terenu szkolnego.(…)

31.01.1969r.
Prace przy budowie szkoły idą należycie. W ostatnich dniach stycznia rozpoczęto budowę piętra w budynku głównym. Ukończono w stanie surowym budynek mieszkalny dla nauczycieli. Na placu budowy pracuje około 30 robotników. W dniu 30 stycznia rozpoczęli prace również elektrycy i malarze.

31.03.1969r.
Nowa szkoła rośnie. Stan surowy wszystkich budynków zakończono. Wstawia się okna i kończy się roboty na dachach budynków. CEZAS dostarcza już sprzęt i pomoce naukowe. Każdy samochód z nowym sprzętem budzi duże zainteresowanie.

20.05.1969r.
Nowy budynek szkolny rośnie z dnia na dzień. Okna wstawione. Kończy się budynek mieszkalny dla nauczycieli. Załoga budująca szkołę podjęła zobowiązanie oddania nowej szkoły w dniu Święta Odrodzenia.

01.07.1969r.
Załoga budująca szkołę pod kierownictwem ob. Kwaśniewskiego Kazimierza i Józefa Dunsta podjęła zobowiązanie oddania do użytku nowej szkoły w dniu 22 lipca 1969r.

05.07.1969r.
Roboty Ida bardzo dobrze. Robotnicy pracują odpowiedzialnie. Dobrym przykładem świecą kier. robót ob. Kwaśniewski Kazimierz i majster Józef Dunst. Z robotników wyróżniają się Lampkowski Jan i brygada Huberta Kubczyka.

18.07.1969r.
Rodzice w czynie społecznym oczyścili sale lekcyjne i inne pomieszczenia. Sale błyszczą czystością. Robotnicy pracują również po godz.15-tej. Pracę spychacza słychać od godz. 4-tej rano do godz.22 00 (…).

21.07.1969r.
Ostatnie przygotowania do oddania do użytku nowej szkoły. Pracownicy Powiatowego Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego wywożą maszyny, materiał i narzędzia na nowe budowle. Nauczyciele, dzieci i rodzice dekorują szkołę.Oddanie do użytku nowej szkoły
22.07.1969r.
Rano przed szkołą zbierają się dzieci i rodzice. Jest pochmurno. Deszcz jednak nie pada. Jest bardzo dużo dorosłych i cała dziatwa szkolna. Ogółem dorosłych oblicza się na 2000 osób. Przyjeżdżają przedstawiciele przedsiębiorstwa:

Dyr.mgr inż.Stefan Turzyński
Kier. działu produkcji ob.Kwaśniewski
Majster budowy ob.Dunst
Goście z gromady:
I sekretarz KC PZPR tow.Mieczysław Mazur
Przewodniczący GRN ob.Wiktor Loroch
Radna WZN Władysława Sumowska
Kier. wydziału kultury PRN ob. Roman Miszewski przyjeżdża z orkiestrą ze szpitala w Kocborowie. Ludzi jest coraz więcej- przyjeżdżają mieszkańcy okolicznych wsi. Jest już ok.2500 osób.
Zbliża się godzina 1000.
Przyjeżdża I sekretarz KP PZPR tow. Henryk Masłowski, Przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady Narodowej- mgr Michał Kaczon, Inspektor szkolny mgr Zygmunt Lewandowski.
Przed głównym wejściem do szkoły widoczna biało-czerwona szarfa.
Kierownik szkoły Mieczysław Narloch wita przybyłych gości z powiatu i okolicznych wsi, wita dzieci i zebranych rodziców.Orkiestra gra "Jeszcze Polska nie zginęła". Po odegraniu hymnu dyrektor przedsiębiorstwa inż. Mgr Stefan Turzyński składa meldunek I sekretarzowi KPZPR tow. Henrykowi Masłowskiemu o wykonaniu przed terminem przy pomocy mieszkańców wsi Pinczyn budynku szkolnego.
I sekretarz KP PZPR tow. Henryk Masłowski dziękuje załodze przedsiębiorstwa, rodzicom, którzy pomagali przy urządzaniu szkoły. Mówi o 25-tej rocznicy PKWN. Podkreślił, że szkoła w Pinczynie jest 25-tą szkołą w powiacie starogardzkim wybudowaną w Polsce Ludowej.
Po przemówieniu dokonuje przecięcia wstęgi i wręcza klucz kierownikowi szkoły Mieczysławowi Narlochowi.
Kierownik szkoły otwiera główne wejście do szkoły. Dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do jej powstania. Z kolei zaprasza wszystkich obecnych do zwiedzania gmachu.Wszyscy podziwiają piękne jasne sale, doskonałą dekorację i rzeczywiście dobre wykonawstwo.
Kiedy już wszyscy zwiedzili szkołę- udali się do Domu Ludowego, w którym odbyła się akademia poświęcona 25-tej rocznicy PKWN.
W czasie akademii wręczono niektórym mieszkańcom Pinczyna okolicznościowe dyplomy uznania. Przemówienie na tej akademii wygłosił ob.mgr Michał Kaczan- przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady Narodowej.
Po części oficjalnej wystąpił z programem artystycznym zespół estradowy istniejący przy Powiatowym Domu Kultury w Starogardzie.
W rozmowach z przedstawicielami władz mieszkańcy Pinczyna wyrażali podziękowanie za nową szkołę. Najbardziej jednak cieszyły się dzieci. Bardzo szczegółowo sprawdzali wszystkie pomieszczenia w nowych gmachu szkolnym.


01.09.1969r.

W trzydziestą rocznicę napaści hitlerowskiej na Polskę odbyła się wielka uroczystość w nowej szkole. W tym dniu szkoła otrzymała imię Bohaterów Westerplatte i odsłonięto sztandar szkolny.
Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz powiatowych i wojskowych. Komitet PZPR prezentował sekretarz KP PZPR tow. Zygmunt Oler. Ludowe Wojsko Polskie ppułk. Ludwik Janiszewski. Wydział Oświaty PRN podinspektor Edmund Falkowski. Gromadzką Radę Narodową ob. Wiktor Loroch- przewodniczący G.RN. Przybyła również radna WRN ob. Władysława Sumowska.
O godz.830 dzieci, rodzice i goście zebrali się na dziedzińcu starej szkoły. Delegacje dzieci złożyły kwiaty przed pomnikiem pomordowanych nauczycieli.
Przyjechała ze Starogardu orkiestra Związku Harcerstwa Polskiego, która zaprowadziła dzieci ze starej do nowej szkoły. Było to piękne widowisko. Dzieci ustawiły się czwórkami i w takt marsza szły z flagami i transparentem przez całą wieś do nowej szkoły.Przed gmachem nowej szkoły na stole leżał nowy sztandar szkolny- zakupiony ze składek rodziców i Gminnej Spółdzielni w Zblewie jak również Spółdzielczego Banku Ludowego ze Zblewa.
Po ustawieniu się dzieci i przybyłych rodziców sprzed głównym wejściem do gmachu orkiestra odegrała "Jeszcze Polska nie zginęła". Oczy dzieci skierowane były na leżący pięknie haftowany sztandar.
Po odegraniu hymnu kierownik szkoły przywitał dzieci i gości.
Przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej ob. Wiktor Loroch odczytał pismo Kuratorium Okręgu Szkolnego Gdańskiego nadające szkole imię Bohaterów Westerplatte.
Z kolei sekretarz KP PZPR tow. Zygmunt Oler wręczył uczniom naszej szkoły sztandar.Po chwili przedstawiciele poszczególnych klas wystąpili do sztandaru i złożyli ślubowanie. Rotę ślubowania odczytał podpułkownik Ludwik Janiszewski.Po przyjęciu ślubowania sztandar obniesiono wzdłuż szpaleru dzieci i rodziców.
Okolicznościowe przemówienie wygłosił podinspektor szkolny ob.Edmund Falkowski.
Dzieci, nauczyciele i rodzice bardzo przeżywali uroczystość. Na jej temat mówiono jeszcze długo w szkole i w domach.
Najbardziej jednak przezywały wszystko najmłodsi w tym gronie- pierwszoklasiści. One wprawdzie nie ślubowały, ale przezywały to bardzo. Po uroczystości oficjalnej były występy artystyczne.
Oprac. Elżbieta Prądzyńska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz