piątek, 2 października 2009

UM. Starogard. Stypendia dla artystytów i osób upowszechniających dobra kultury

Każdy starogardzianin zajmujący się twórczością artystyczną może liczyć na konkretne wsparcie finansowe z Urzędu Miasta. Już niebawem poznamy kolejnych stypendystów.

Prezydent Miasta Starogard Gdański wspiera, przyznając stypendium, osoby zajmujące się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury. Każdy, komu bliskie są działania kulturalne może wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie realizowanych przez siebie przedsięwzięć, działań i pomysłów. Wniosek w tej sprawie należy składać do końca października br. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Starogard Gdański przy ul. Gdańskiej 6, pokój 01.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:
1) dane osobowe (imię lub imiona, nazwisko, adres) kandydata (kandydatów);
2) informacje o dorobku twórczym, artystycznym, naukowym, popularyzatorskim, konserwatorskim lub innym wraz z dokumentacją;
3) program wykorzystania stypendium obejmujący:
a) cel, na który ma być przeznaczone stypendium wraz z harmonogramem ponoszonych kosztów;
b) plan pracy w okresie pobierania stypendium;
c) termin zakończenia pracy.

Wnioski zostaną rozpatrzone w ciągu dwóch tygodni od daty uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok. O decyzji Prezydenta Miasta Starogard Gdański wnioskodawcy zostaną powiadomieni na piśmie.
Lista stypendystów zostanie umieszczona w Biuletynie Informacyjnym Urzędu Miasta "Starogardzki Ratusz" oraz na stronie internetowej www.starogard.pl .

Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat stypendiów jest Inspektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta - Ewa Życzyńska
tel. 530-60-93
e-mail: Ewa.Zyczynska@um.starogard.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz