środa, 20 kwietnia 2005

Plan Rozwoju Miejscowości Piece

Spis treści:
1. Charakterystyka miejscowości
2. Kierunki rozwoju miejscowości
3. Inwentaryzacja zasobów
4. Mocne i słabe strony miejscowości
5. Opis planowanego przedsięwzięcia
6. Szacunkowy kosztorys
7. Harmonogram planowanego przedsięwzięcia

1. Charakterystyka

PIECE to wieś, która się usamodzielniła w 1767 roku. W średniowieczu należała do starego osiedla Iwiczno i nosiła nazwę Piece Iwickie. Nazwa wywodzi się od pieców - wapienników, w których wypalano wapno z wydobywanego tu margla jeziornego. Miejscowość położona [110 - 149 m n.p.m.] po obu stronach drogi krajowej Nr.22 tzw.berlinki o obszarze 460 ha zamieszkała przez 965 mieszkańców. We wsi wznosi się wybudowany w latach 1911 - 1914 na wzniesieniu "Czubnica" kościół parafialny oraz plebania wybudowana w 1912 roku. Na wzgórzu obok kościoła znajduje się cmentarz parafialny. W 1959 roku wybudowano szkołę podstawową. W latach 80-tych XX stulecia na północ od drogi Nr.22 zaczęły powstawać budynki mieszkalne. Z atrakcji historycznych Pieców uwagę zwraca Chata Kociewska kryta strzechą z podcieniem frontalnym z XIX wieku, a także figura przydrożna z 1885 roku świętego Jana Nepomucena.

2. Kierunki rozwoju miejscowości
Mieszkańcy w swoich planach rozwoju wsi chcieliby dążyć do kultywowania historii swojej miejscowości, a także renowację istniejących obiektów historycznych.
Ze względu na słabe ziemie z istniejących gospodarstw rolnych coraz więcej mieszkańców odchodzi z rolnictwa, przekształcając swoje gospodarstwa w kwatery agroturystyczne. Ze względu na bliskie położenie jezior wytyczone zostaną ścieżki rowerowe i szlaki piesze łączące pobliskie wsie. Położony w centrum miejscowości staw po odpowiednich zabiegach pielęgnacyjnych i wymianie ogrodzenia oraz budowie pomostu i ławek wokół niego stanie się ośrodkiem wypoczynku mieszkańców wsi. Dalsze działania skierowane zostaną w kierunku naprawy dróg oraz budowę chodników.

3. Inwentaryzacja zasobów
Obecnie centrum wsi jest zaniedbane. Brakuje miejsc parkingowych dla pojazdów zatrzymujących się w centrum. Brak ławek, na których można odpocząć. Brakuje też trawników oraz drzew i krzewów ozdobnych. Nie uregulowana pozostaje kwestia ruchu pojazdów w centrum wsi.
Centrum wsi powinno być wizytówką wsi, miejscem spotkań i odpoczynku.
W tym celu koniecznym byłoby ustawienie ławek, wykonanie chodników i zieleni, lepiej doświetlone. Ważnym elementem jest stworzenie miejsc parkingowych oraz polepszenie organizacji ruchu w celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych.

Chata Kociewska.
Obecnie przy chacie jest niezagospodarowane obejście. Pokrycie dachowe nadaje się do wymiany. Brakuje zaplecza kuchennego dla przygotowywania posiłków. W chwili obecnej lokator zajmuje połowę budynku, co ogranicza możliwości rozwinięcia działalności kulturalnej.
Chata powinna być atrakcyjnym miejscem spotkań dla turystów i mieszkańców. Jest przecież zabytkiem wiejskim, jedynym tego rodzaju w gminie. Odrestaurowanie, urządzenie estetycznego i zadbanego obejścia poprawi jej wizerunek. Można by stworzyć w niej miejsce gromadzenia dowodów historii miejscowości.

Staw wiejski
Staw jest obecnie zanieczyszczony i zarośnięty. Przez wiele lat był dzierżawiony przez prywatną osobę, która nie czyniła starań o jego należyte utrzymanie. Staw jest ogrodzony, ale metalowa siatka okalająca go jest już zniszczona. Brakuje miejsca poboru wody dla celów p. poż. oraz pomostu.
Staw z terenem przyległym powinien tworzyć miejsce spotkań i wypoczynku mieszkańców wsi. W tym celu należałoby go oczyścić, pogłębić oraz ogrodzić wykonać pomost oraz ławki wokół niego, a w przyszłości zarybić go.
Wykonanie miejsce poboru wody dla celów p.poż. pozwoli na swobodny dostęp do punktu czerpania wody i zabezpieczenie miejscowości oraz terenów okolicznych przed pożarami.

Kościół

Obecnie kościół jest nieogrodzony, brak utwardzonego placu przy kościele
oraz brak miejsc parkingowych.
Kościół powinien być miejscem kultury duchowej, powinien być podświetlony i ogrodzony. Koniecznym jest utwardzenie wjazdu na plac od strony drogi krajowej Nr 22 oraz całego placu przy kościele. Należałoby ustawić też pojemnik na śmieci przy cmentarzu parafialnym.

Droga krajowa 22

Obecnie droga krajowa nr 22 przebiegająca przez miejscowość Piece jest uciążliwa dla mieszkańców, a duży ruch transportu powoduje drgania niszczące drogę i przyległe budynki.
W celu wyeliminowania lub złagodzenia tych niedogodności odcinek drogi przebiegającej przez miejscowość powinien być wyremontowany.

Szkoła Podstawowa i sala gimnastyczna

Obecnie niezagospodarowany pozostaje teren wokół szkoły. Szkoła wymaga gruntownego remontu. Brakuje ekologicznego ogrzewania oraz jest w niej jeszcze dużo miejsca do zagospodarowania.
Szkoła powinna być głównym miejscem spotkań mieszkańców, ośrodkiem życia kulturalnego wsi, ośrodkiem sportu i rekreacji, organizatorem wolnego czasu dzieci, młodzieży i dorosłych. W tym celu musi zostać wyremontowana (stolarka, ogrzewanie, instalacje), utworzona pracownia internetowa oraz ściślej zawiązana współpraca między społecznością lokalną i szkołą. W celu poprawy estetyki otoczenia trzeba by zagospodarować teren wokół szkoły - zieleń, ławeczki, chodniki, parking.

4. Mocne i słabe strony
Mocne strony
- bezpośrednie położenie przy drodze krajowej Nr 22
- hydrofornia
- segregacja śmieci
- punkty handlowo usługowe
- prężni przedsiębiorcy zakład kamieniarski, firma remontowo budowlana, firma przewozowa
- zrzeszenia społeczne - chór i Koło Gospodyń Wiejskich (kultywowanie haftu regionalnego i kuchni wiejskiej)
- Chata Kociewska - zabytek
- Szkoła z zapleczem sportowym (nowoczesna sala gimnastyczna i boisko sportowe)
- wieś położona w pobliżu jeziora Trzechowo

Słabe strony
- bezpośrednie położenie przy drodze krajowej nr 22 (hałas, zagrożenie wypadkami)
- brak terenu do spotkań integracyjnych mieszkańców wsi
- spadek przyrostu naturalnego

5. Opis planowanego przedsięwzięciaTytuł projektu : "Estetyzacja i zagospodarowanie stawu wiejskiego w celu utworzenia miejsca wypoczynku i integracji."
W ramach projektu planuje się stworzyć miejsce wypoczynku dla mieszkańców oraz poprawić estetykę wsi poprzez :
wyczyszczenie stawu wiejskiegopogłębienie stawu wiejskiegowykonanie ogrodzenia stawu w ilości 260 mbbudowa punktu poboru wody dla pojazdów strażackichzakup 4 szt. ławekzakup 2 szt. stolikówwykonanie 500 m2 trawnikówwywiezienie ziemi pochodzącej z oczyszczenia stawu

6. Szacunkowy kosztorys
projekt : "Estetyzacja i zagospodarowanie stawu wiejskiego w celu utworzenia miejsca wypoczynku i integracji."

7. Harmonogram planowanego przedsięwzięcia
Poszczególne części realizowanego projektu Termin realizacji
1.Wyczyszczenie i pogłębienie stawu III kw.2005 r.
2.Demontaż i budowa ogrodzenia III kw.2005 r.
3.Wykonanie miejsca poboru wody do celów p. poż. III kw.2005 r.
4.Niwelacja terenu wokół stawu III kw.2005 r.
5.Urządzenie trawników wokół stawu III kw.2005 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz