czwartek, 28 kwietnia 2005

UM Starogard - informacje 28.04.2005

We wtorek 3 maja obchodzić będziemy 214. rocznicę uchwalenia Konstytucji
3 Maja. O godzinie 9:00 przed Pomnikiem Niepodległości odbędzie się uroczysty apel. Po nim o godzinie 9:30 na Rynku Msza Święta celebrowana przez JE Bpa Diecezji Pelplinskiej Jana Bernarda Szlagę. O godzinie 15:00 w Parku Miejskim majowy piknik z muzyką i humorem.

Prezydent Miasta Starogard Gdański, Wojskowy Komendant Uzupełnień
w Starogardzie Gdańskim zapraszają w dniu 8 maja 2005 roku do udziału w oficjalnych uroczystościach miejskich i złożenia wiązanek kwiatów z okazji Dnia Zwycięstwa
oraz 60 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej.
Program uroczystości:
11.00 -12.15 - złożenie przez delegacje wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy w miejscach Pamięci Narodowej na terenie Starogardu Gd.
12.15 - w kościele farnym p.w. św. Mateusza - uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny oraz mieszkańców Starogardu poległych w czasie II wojny światowej
- przemarsz przez miasto Kompanii Honorowej WP z orkiestrą
- uroczysty apel poległych przed pomnikiem Czynu Zbrojnego przy ul. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich
14.00 - Publiczne Gimnazjum nr 3 - spotkanie kombatantów
i weteranów z władzami samorządowymi
Na uroczystości zapraszamy delegacje wraz z pocztami sztandarowymi

Komisja Sportu Rekreacji i Turystyki w składzie Kazimierz Jankowski, Stanisław Aszyk i Andrzej Byrszel wizytowali w dniu 21 kwietnia br. Zajęcia treningowe UKS Ósemka na pływalni w PSP nr 1.
***

R E G U L A M I N
dotyczący udzielania częściowej refundacji poniesionych kosztów związanych ze zmniejszeniem poziomu zanieczyszczenia atmosfery, obowiązujący na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański w 2005r.

1. Niniejszy regulamin dotyczy prac związanych z przebudową systemu grzewczego
na ogrzewania proekologiczne i obowiązuje na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański
w 2005 r.

Cel refundacji
Likwidacja zagrożenia środowiska związana z zanieczyszczeniem atmosfery powodowana przez tzw. " niską emisję " z gospodarstw domowych i innych podmiotów gospodarczych, jest zgodna Programem Ochrony Środowiska na lata 2003 - 2010 zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Starogardu Gdańskiego nr X/X/200/2004 z dnia 26 maja 2004r.

Uzasadnienie
Wymienione zagrożenie to spalanie w indywidualnych paleniskach domowych węgla kamiennego a także różnego rodzaju " paliw zastępczych " butelek i opakowań z mas plastycznych, ścinek gumowych, folii itp. Z badań monitoringowych wynika, iż w ostatnich latach w okresie grzewczym na terenie miasta występują stosunkowo wysokie stężenia SO 2 i pyłu zawieszonego. " Niska emisja " występuje na ok. 30 % powierzchni miasta.

4. Przewidywane efekty
Poprzez dofinansowanie zamierzeń związanych z likwidacją źródeł tzw. "niskiej emisji"przewiduje się uzyskanie :

likwidację źródeł "niskiej emisji" w budynkach komunalnych,

ograniczenie ilości źródeł "niskiej emisji" w budynkach prywatnych,

poprawę jakości powietrza w mieście w okresie grzewczym,

ograniczenie emisji pyłu, SO2 i sadzy / WWA / z niskich emitorów,

optymalizację wykorzystania miejskich systemów zaopatrzenia w ciepło.

poprawę efektywności wykorzystania energii.

Kto może ubiegać się o środki finansowe
osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości,

osoby będące administratorami nieruchomości /mieszkań/ za pisemną zgodą właściciela,

podmioty gospodarcze, placówki oświatowo - wychowawcze, inne jednostki i instytucje.

6. Szczegółowe warunki udzielania refundacji
a/ częściową refundację poniesionych kosztów można otrzymać za fizyczną likwidację:
- kotła w instalacji centralnego ogrzewania opalanego węglem,

minimum 2 piecy kaflowych / trzon kuchenny zalicza się jako 1 piec /przy założeniu, że wszystkie istniejące piece w mieszkaniu zostaną zlikwidowane,

wykonanie przebudowy systemu grzewczego na ogrzewanie olejowe, gazowe, elektryczne lub podłączenie się do sieci miejskiej.

b/ w celu uzyskania refundacji każdy chętny spełniający warunek likwidacji istniejącego źródła zanieczyszczenia powietrza i przejścia na inny system ogrzewania bardziej przyjazny dla środowiska między innymi: ogrzewanie gazowe, olejowe, elektryczne lub podłączenie się
do istniejącej sieci cieplnej, musi wystąpić ze stosownym wnioskiem podając między innymi:

imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, instytucji /pożądany tel. kontaktowy/

adres lokalizacji likwidowanego źródła emisji,

opis wykonanych prac modernizacyjnych wraz z podaniem typu kotła i wydajności,

kserokopie faktur i rachunków za zakupione materiały i wykonane prace instalacyjne,

protokół odbioru instalacji wraz z przyłączem,

zgodę administratora obiektu np. ZBM, lub wspólnoty mieszkaniowej
na przeprowadzenie modernizacji systemu ogrzewania mieszkania,

c/ podpisać umowę na wykonanie przebudowy systemu grzewczego

Do wniosku należy załączyć oświadczenie, że:

w przypadku otrzymania refundacji właściciel, zarządca mieszkania przez okres 5 lat
nie zmieni rodzaju ogrzewania na zanieczyszczające atmosferę ,

budynek nie jest w budowie, został oddany do użytku i jest zamieszkały co najmniej 1 sezon grzewczy .

7. Wysokość kwot dotacji w przypadku zmiany ogrzewania wynosi :
ogrzewanie gazowe - 800 zł
ogrzewanie olejowe - 800 zł
ogrzewanie elektryczne - 1000 zł
podłączenie się do istniejącej sieci cieplnej występującej na terenie miasta
- 1000 zł

8. Pozostałe sprawy formalno - prawne
a/ Po otrzymaniu od wnioskodawcy kompletu dokumentów pracownicy Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego dokonają oględzin stanu faktycznego i sprawdzenia zawartych we wniosku danych, sporządzą protokół i przedstawią go do akceptacji Prezydentowi Miasta,

b/ Z chwilą uzyskania akceptacji przez Prezydenta Miasta przedstawionej dokumentacji, ustalona w regulaminie i podpisanej umowie kwota, zostanie przelana na podane indywidualne konto wnioskodawcy lub ewentualnie wypłacona w kasie tut. Urzędu

10. Refundacje będą płatne z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na 2005 r .

Inne nie wymienione w regulaminie przypadki będą indywidualnie rozpatrywane przez pracowników Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego i przedstawione do akceptacji Prezydentowi Miasta.
***

Regulamin Miejskiego Konkursu Zadrzewieniowego obowiązujący na terenie miasta Starogard Gdański w 2005 r.
I. CEL KONKURSUCelem konkursu jest wdrożenie i realizacja "Programu Ochrony Środowiska na lata 2003 - 2010 dla miasta Starogard Gdański "zatwierdzonego Uchwałą Nr XX/200/2004 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 26 maja 2004r.
Celem konkursu jest :

wzbogacenie struktury ekologicznej, wzbogacenie wartości kulturalnych przez podnoszenie estetyki, piękna otoczenia i krajobrazu, polepszenie warunków zdrowotnych w miejscu zamieszkania, zwiększenie odporności środowiska na ujemne skutki oddziaływania przemysłu, zwiększenia struktury terenów zielonych, budowa ekosystemu miasta
o właściwej jakości, różnorodności i o właściwościach buforujących inne ujemne działania antropogeniczne.

II. UCZESTNICY KONKURSU
W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne z terenu miasta Starogard Gdański.
III. OCENA KONKURSUOcenie podlegają zadrzewienia i zakrzewienia wysadzane jesienią roku poprzedzającego ocenę oraz wiosną roku bieżącego, z obiektu dotychczas nie zgłaszanego do konkursu a także posesje posiadające szczególne walory estetyczne.
Preferuje się nasadzenia następujących drzew: brzoza, wierzba, lipa, jarząb pospolity, klon, dąb czerwony, modrzew, sosna czarna.

Zgłoszenia w formie pisemnej z ewentualnymi załącznikami graficznymi /w tym fotografie/ winny zawierać :
- nazwę uczestnika konkursu /imię i nazwisko/, adres, nr telefonu,
- lokalizację i opis wykonanych nasadzeń z wyszczególnieniem gatunków,
- termin rozpoczęcia i zakończenia nasadzeń,
- wyszczególnienie elementów małej architektury.
1. Ocena będzie dokonywana w dwóch kategoriach:
nieruchomości prywatne,
- szkoły, placówki oświatowo - wychowawcze i inne jednostki.
2. Punktacja za posadzenie drzewostanu :
1 - go drzewa liściastego - 1 pkt
1 - go drzewa iglastego - 0.5 pkt
1 - go metra bieżącego żywopłotu - 0.2 pkt
1 - go krzewu - 0.2 pkt2a. Punktacja za szczególne wartości estetyczne :A - nowe nasadzenia 1 - 20 pktB/ - ukwiecenie 1 - 30 pkt C/ - elementy małej architektury 1 - 30 pkt D/ - szczególne wartości estetyczne 1 - 20 pkt 4. Punktacją nie obejmuje się nasadzeń :
- drzew niezgodnych z siedliskiem,
- występujących na istniejącym uzbrojeniu podziemnym,
- drzew i krzewów owocowych za wyjątkiem stosowanych do żywopłotów,
- drzew i krzewów mających charakter plantacji.
IV. PRZEBIEG KONKURSU

Do 15 lipca 2005 r. Miejska Komisja Konkursowa przyjmuje pisemne zgłoszenia,

Do 15 sierpnia 2004 r. Miejska Komisja Konkursowa wyłoni po 3 nagrodzonych z każdej
z grup konkursowych oddzielnie a wyniki przekaże do publicznej wiadomości.


V. NAGRODY

Najlepsze nasadzenia i najładniejsze posesje o szczególnych walorach estetycznych
i krajobrazowych zostaną nagrodzone nagrodami pieniężnymi ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2. Niezależnie od nagród pieniężnych Komisja może przyznać uczestnikom konkursu nagrody rzeczowe.
3. Nagrody pieniężne zostaną przyznane za zajęcie pierwszych trzech miejsc w każdej z grup konkursowych i wynoszą :
w grupie nieruchomości prywatnych
a/ za zajęcie I miejsca - 1000 zł
b/ za zajęcie II miejsca - 500 zł
c/ za zajęcie III miejsca - 200 zł

w grupie szkół , placówek oświatowo -wychowawczych i innych jednostek a/ za zajęcie I miejsca - 2000 zł
b/ za zajęcie II miejsca - 1000 zł
c/ za zajęcie III miejsca - 400 zł
VI. POWOŁANIE MIEJSKIEJ KOMISJI KONKURSOWEJ
Skład osobowy Miejskiej Komisji Konkursowej jest następujący :
Tomasz Rzepka, Roman Lempkowski, Maria Brzozowska, Andrzej Byrszel, Stanisław Kubkowski.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz