czwartek, 21 kwietnia 2005

UM Starogard - informacje

Prezydent Miasta Starogardu Gdańskiego Stanisław Karbowski i Proboszcz Parafii pw. św. Wojciecha ks. Prałat Jerzy Deja zapraszają do udziału w uroczystościach miejskich z okazji Odpustu i Dnia Patrona Naszego Miasta - św. Wojciecha. Uroczystości rozpoczną się 23 kwietnia 2005 r. o godz. 9.30 przed Pomnikiem św. Wojciecha.

Program uroczystości

9,15 - Zbiórka delegacji i pocztów sztandarowych
przed pomnikiem św. Wojciech
9,30 - Rozpoczęcie uroczystości
Hejnał MiejskiPowitanie zebranych przez ks. Proboszcza parafii św. WojciechaSłowo okolicznościowe Prezydenta Miasta Starogardu Gd.Występ Chórów parafii św. Wojciecha iparafii św. MateuszaAkt zawierzeniaWezwanie modlitewneZłożenie kwiatów przed Pomnikiem św. WojciechaPrzejście procesyjne do kościoła na uroczystą mszę św .w intencji Naszego Miasta i jego MieszkańcówDo udziału w uroczystości zapraszamy delegacje wraz z pocztami sztandarowymi.

W piątek 22 kwietnia br. odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Strategii
i Programów Pomocowych Rady Miejskiej Starogardu Gd.
Porządek posiedzenia:
Omówienie materiałów na sesję absolutoryjną.

Sprawy bieżące - wolne wnioski.

W poniedziałek 25 kwietnia br. odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej.
Porządek posiedzenia:

Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności.Omówienie wyników ekonomicznych zakładów budżetowych ZBM, MZK i AWP.Zapoznanie się z wykonaniem zadań rzeczowych za rok 2004.Sprzedaż mienia komunalnego za I kwartał 2005 r.Spotkanie z przedstawicielami Zrzeszenia Kupców i Handlowców Targowisk Miejsko-Gminnych w Starogardzie Gd. Sprawy bieżące - wolne wnioski.


25 kwietnia w Zespole Szkół Publicznych ul. Bpa Dominika 32 odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego.
Porządek posiedzenia:
Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności.

Prezentacja szkoły przez dyr. Andrzeja Malinowskiego.

Działalność pozalekcyjna szkół podstawowych i gimnazjalnych.
3. Sprawy bieżące.


W środę 27 kwietnia 2005 r. o godz. 12-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XXXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej.
Proponowany porządek obrad:
Otwarcie sesji.

Stwierdzenie prawomocności obrad.

Oddanie hołdu pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II.

Zmiany do porządku obrad.

Przyjęcie protokołów z XXX i XXXI sesji.

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta w okresie od 15.03.2005 do 5.04.2005.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gd. za 2004 r.

Sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowych za 2004 r.

Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu oraz planu zadań rzeczowych za 2004 r.

Rozpatrzenie przez Radę Miejską sprawozdania z wykonania budżetu i planu zadań rzeczowych za 2004 r. - dyskusja.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gd. i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Starogard Gd. za 2004r

Przyjęcie uwag do aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego:

wprowadzenie do dyskusji,

stanowiska komisji, klubów, osób zaproszonych.

Podjęcie uchwał w sprawie:

zaopiniowania projektu planu aglomeracji Starogard Gd. w ramach krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych,

uchylająca uchwały w sprawie utworzenia środków specjalnych w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Starogard Gdański prowadzących gospodarkę finansową w formie jednostek budżetowych,

wyrażenia zgody na zamianę bez dokonania dopłaty wynikającej z różnicy wartości nieruchomości,

zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gd.,

przyznania medalu "Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego",

nadania imienia przedszkolu.

Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Interpelacje i zapytania radnych.

Dyskusja - wolne wnioski.

Zakończenie obrad XXXII sesji Rady Miejskiej.

W sobotę 16 kwietnia br. w Gdańsku rozstrzygnięto drugą edycję konkursu "Samorząd przyjazny oświacie". Organizatorem konkursu jest Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Regionu Gdańskiego we współpracy z Sejmikiem Województwa Pomorskiego i Pomorskim Kuratorium Oświaty. W skład kapituły wchodzą: prof. Dr hab. Brunon Synak - Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego, Jerzy Ochotny - Pomorski Kurator Oświaty, Wojciech Książek - Przewodniczący Sekcji i Kapituły. W II edycji konkursu udział wzięło 38 samorządów. Wśród laureatów znalazł się również Starogard Gdański. Miasto nagrodzono za stosunkowo wysoki dodatek motywacyjny dla nauczycieli - 85 zł na etat; dofinansowanie dożywiania, paczek świątecznych dla dzieci, wypoczynku zimowego i letniego, nauki pływania; dobre relacje ze związkami zawodowymi - w tym zaproszenia na narady z dyrektorami, uroczystości, komisje edukacji i sesje rad samorządowych; duża gama zajęć w czasie ferii we wszystkich szkołach, koła zainteresowań - w tym maltańska słuzba medyczna, klub myśli chrześcijańskiej, koło kultury francuskiej "Franek"; wdrażanie szerokiej oferty - w tym zajęć integracyjnych zawartych w programie "Starogard miastem przestrzeni wspólnej", skierowanym do osób niepełnosprawnych; wspieranie rozwoju kiltury fizycznej oraz szkolnictwa niepublicznego.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz