środa, 20 kwietnia 2005

Plan Rozwoju Miejscowości

Spis treści:
1. Charakterystyka miejscowości
2. Kierunki rozwoju miejscowości
3. Inwentaryzacja zasobów
4. Mocne i słabe strony miejscowości
5. Opis planowanego przedsięwzięcia
6. Szacunkowy kosztorys
7. Harmonogram planowanego przedsięwzięcia

1. Charakterystyka miejscowości
STUDZIENICE - pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1743 roku. Nazwę prawdopodobnie wzięły od miejsca, w którym kiedyś studzono wypaloną smołę lub cegłę. Ochotnicy ze Studzienic, jako jeźdźcy królewskiej chorągwi zaciężnej starosty starogardzkiego Jana Gorzyńskiego, brali udział w bitwie pod Wiedniem w 1683 roku oraz w walkach na pograniczu Słowacji. W 1871 roku wieś liczyła 130 mieszkańców. W 1906 roku istniała tu szkoła powszechna. W czasie II wojny światowej zniszczona została część południowa wsi i szkoła. Po wojnie wieś się rozbudowała, wybudowano remizę strażacką. We wsi znajduje się 13 gospodarstw rolnych. Na uwagę zasługuje kompleks sztucznych łąk powstałych w latach 1840 - 1848 [obejmujący m.in. obszar sołectwa Studzienice] i zbudowano w tym czasie rowy, kanały, tamy i śluzy. Różnica poziomów między jeziorami - Studzienickim i Smolnik a kanałem nawadniającym wynosi ok. 6 metrów. Łąki stały się siedliskiem bobrów. Do osobliwości wsi można zaliczyć pomnik przyrody - jest to dąb szypułkowy oraz jezioro Studzienickie o powierzchni 7,7 hektara.

2. Kierunki rozwoju miejscowości
Rozwój wsi będzie zwrócony w kierunku wypoczynku na łonie natury, rozwój turystyki aktywnej poprzez tworzenie szlaków turystycznych i ścieżek rowerowych. Centrum turystyczne to jezioro, które wymaga oczyszczenia, przygotowania brzegów na plaże oraz ustawienie stolików i ławek, co będzie sprzyjało rozwojowi turystyki rowerowo - pieszej. Planowana jest budowa drogi przy udziale finansowym Nadleśnictwa w Kaliskach, która stworzy docelowo pętlę turystyczną Studzienice - Bartel Wielki - Konarzyny - Olpuch. Powyższe walory ściągną turystów, co stworzy zapotrzebowanie na punkty gastronomiczne i miejsca wypoczynku.

3. Inwentaryzacja zasobów
W latach 2001 - 2004 oddano do użytku drogę asfaltową łączącą wieś z drogą krajową Nr.22 przez co wieś zyskała doskonałe połączenie komunikacyjne. Istniejącą we wsi remizę strażacką przekształcono w świetlicę wiejską.
W 2004 roku wieś przystąpiła do Pomorskiego Programu Odnowy Wsi , w ramach którego wykonano następujące prace : wymiana 8 sztuk okien, ułożono 100 m2 terakoty, wymieniono instalację elektryczną, wymalowano wszystkie pomieszczenia.
Istnieje także teren pod czynną rekreację i zabudowę letniskową.

4. Mocne i słabe strony

Mocne strony
stacja PKP droga asfaltowakwatery agroturystycznenieskażone środowiskoświetlica wiejska z zapleczem socjalnym i terenem do czynnej rekreacjibogactwo runa leśnegomalownicze położenie wsiprzyjaźni mieszkańcy
Słabe strony
brak punktu handlowo gastronomicznegobrak komunikacji PKSbrak infrastruktury wypoczynkowej nad jezioremzbyt mała liczba miejsc noclegowych
5. Opis planowanego przedsięwzięcia

Tytuł projektu : "Remont świetlicy wiejskiej wraz z pierwszym wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu"
Głównym celem projektu jest dalsza poprawa standardu istniejącej świetlicy wiejskiej dla lepszego zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi i sołectwa Studzienice oraz gminy, a także z powodu zwiększenia atrakcyjności wsi dla regionu.
1.Stworzenie warunków dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców poprzez:
- dalszą modernizację pomieszczeń świetlicy wiejskiej
- zakup niezbędnego wyposażenia / sprzęty AGD , meble itp. /
2. Zwiększenie aktywności i integracji mieszkańców poprzez wspólną pracę przy pracach
modernizacyjnych świetlicy w zakresie :
- cekolowania i malowania pomieszczeń świetlicy
układania terakoty i płytek ceramicznychtynkowania zewnętrznego budynku świetlicydemontażu stolarki okiennejprac porządkowych po przeprowadzonych pracach remontowychRealizacja projektu wymaga podjęcia następujących działań:

1. W ramach projektu zostanie przeprowadzona dalsza modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej poprzez następujące prace :

wymiana stolarki okiennej / 2 okna w kuchni oraz 2 w piwnicy /ułożenie terakoty i płytek ceramicznych w kuchniwylanie posadzki betonowej w piwnicy i ułożenie terakoty cekolowanie i malowanie kuchni i piwnicy oraz klatki schodowejpoprawa elewacji budynku poprzez tynkowanie całego budynku z zewnątrzutwardzenie terenu przy świetlicyWyposażenie świetlicy w niezbędne sprzęty i meble wymaga zakupu następujących rzeczy:zlewozmywak dwukomorowy kuchenka gazowo - elektryczna z butlą gazowąstoły / 8 szt krzesła / 60 szt sprzęt muzyczny / wieża z kolumnami /stół do tenisa stołowego z osprzętemtelewizor

6. Szacunkowy kosztorys
projekt : "Remont świetlicy wiejskiej wraz z pierwszym wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu"

Wykaz artykułów i sprzętów do zakupienia:
1. Zlewozmywak dwukomorowy 400,00 zł
2. Kuchenka gazowo - elektryczna z butlą gazowa 1100,00 zł
3. Stoły 1600,00 zł
4. Krzesła 3600,00 zł
5. Wieża z kolumnami 2500,00 zł
6. Stół do tenisa stołowego z osprzętem 1000,00 zł
7. Harmonogram planowanego przedsięwzięcia
Poszczególne części realizowanego projektu Termin realizacji
1. Wylanie posadzki betonowej i ułożenie terakoty piwnicy lipiec 2005 r.
2. Wymiana stolarki okiennej sierpień 2005 r.
3. Cekolowanie i malowanie sierpień 2005 r.
4. Utwardzenie terenu przy świetlicy wrzesień 2005 r.
5. Poprawa elewacji budynku wrzesień 2005 r 6. Zakupy, wyposażenie świetlicy wrzesień 2005 r.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz