sobota, 8 stycznia 2005

Stefan Milewski - przemówienie noworoczne z 7.01.2005 r.

W piątek, 7 stycznia w Starogardzkim Centrum Kultury odbyło się tradycyjne Spotkanie Noworoczne władz, dyrektorów instytucji i firm, przedsiębiorców, polityków i społeczników. I tradycyjnie zaczęło się od wystąpienia przewodniczącego rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego Stefana Milewskiego, który podsumował miniony rok.Tak jak w ubiegłym roku liczymy na liczne komentarze internautów.
-Szanowni Państwo! Pragnę wszystkich bardzo serdecznie powitać. Tradycyjnie już, na początku Nowego Roku spotykamy się w gronie osób, które odpowiadają za nasze miasto, z przedstawicielami instytucji i przedsiębiorstw współpracujących, z reprezentantami naszej gospodarki, wychowawcami młodzieży, seniorami, i osobami zasłużonymi dla Starogardu. Cieszy fakt, że spotykamy się w tak licznym gronie, co potwierdza, że miasto ma wielu sojuszników, przyjaciół, ludzi zaangażowanych w jego rozwój. Dziękując państwu za przyjęcie zaproszenia pragnę w szczególności powitać radnych Rady Powiatu i przedstawicieli władz powiatowych na czele z starosta starogardzkim panem Sławomirem Neumanemm. Witam przedstawicieli naszego sąsiada, gminy Starogard z zastępcą wójta panem Markiem Kowalskim. Witam pana prezydenta Stanisława Karbowskiego, jego zastępców, witam radnych Rady Miejskiej. Panie i panowie. Kolejny rok za nami. Czas biegnie szybko, bogaty w różnorodne wydarzenia, nasączony codzienną pracą, z przerwami na wypoczynek i chwilę przyjemności. Tylko, podobno ludziom starszym upływ czasu wydaje się jakby szybszy, młodszym wolniejszy. Jest coś w naszej naturze iż potrzebna jest granica upływu czasu wyznaczona świętami Bożego Narodzenia i nadejściem Nowego Roku. Minuty mijają w wesołej atmosferze, ale także służą do podsumowań i wytyczania nowych zadań, do głębszych refleksji. W tak dużej zbiorowości jaką stanowi nasze miasto wiele jest okazji do podsumowania i refleksji , chociażby na forum Rady Miejskiej, czy też lokalnych mediów. Pozwólcie państwo także na krótkie podsumowanie minionego roku także z mojej strony. Nie był to zły rok, chociażby dlatego, iż zapoczątkował dobre tendencje przede wszystkim w gospodarce. Takie symptomy poprawy były widoczne na naszym lokalnym rynku. Te pozytywne zjawiska nie były jeszcze powszechnym udziałem wszystkich podmiotów gospodarczych, ale drugie półrocze 2004 roku było już wyraźnie lepsze od poprzedniego. Przedsiębiorstwa poczyniły szereg inwestycji. Taką ilustracją tej tezy może być , z jednej strony przykład małej firmy- Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, która w całości dostosowała swoje procesy produkcyjne do wymogów Unii Europejskiej, a z drugiej strony imponujący rozwój Zakładów Farmaceutycznych "Polpharma" S.A. "Polpharma jest nie tylko przedsiębiorstwem , którego zazdroszczą nam w Polsce, ale także krajowym liderem farmaceutycznym. Na początku drugiego półrocza pomyślnie zakończył się proces prywatyzacji Fabryki Mebli Okrętowych "Famos". Ważne wydarzenie, które uszło uwadze opinii publicznej. Fabryka zyskała poważnego inwestora finansowego w gdańskiej branży remontów statków. Życzymy pracownikom "Famosu" dobrych perspektyw rozwojowych w nowym układzie właścicielskim. Brak jest jeszcze dzisiaj najważniejszego wskaźnika podsumowującego sytuację w gospodarce z punktu widzenia społecznego tj. liczby zatrudnionych. Ale już dzisiaj można powiedzieć, iż w 2004 roku zahamowano wzrost bezrobotnych w mieście. Na koniec 2003 roku i na koniec minionego roku liczba bezrobotnych pozostaje na poziomie niewiele przekraczającym 5.100 osób. W tych wszystkich działach, które są finansowane z budżetu miejskiego, przekroczenie planowanych dochodów budżetowych pozwoliło na w miarę bezproblemowe funkcjonowanie jednostek miejskich i realizację inwestycji. Sytuacja finansowa była na tyle dobra i pod kontrolą, że udało się bez gwałtownych redukcji wydatków pokryć pierwszą część zasądzonego odszkodowania z tytułu przegranego przez gminę procesu sądowego z "Polsatem". Środki na ten cel uzyskaliśmy z zaciągniętego kredytu, a pomimo tego ogólny sta zadłużenia miasta nie uległ zwiększeniu o całość zaciągniętej kwoty kredytu, a jedynie o jej połowę.. Oznacza to ,iż musieliśmy zrezygnować, z zakładanego w programie miasta na bieżącą kadencję procesu zmniejszania tego zadłużenia. Obiektywnie rzecz biorąc, zapłata zasądzonego odszkodowania, to poważny uszczerbek na majątku miejskim. Równy na przykład jednorocznym nakładom inwestycyjnym jakie z reguły stanowią udział każdorocznego budżetu. W minionym roku zakończyliśmy generalny remont i modernizację kolejnej szkły, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3, a rozpoczęliśmy prace przy następnej tj. Publicznym Gimnazjum nr 2. Tworzymy w ten sposób warunek dla podniesienia jakości kształcenia młodzieży, stosownie do współczesnych wymogów. Zabezpieczono odpowiednie środki materialne na utrzymanie bazy szkolnej, wynagrodzenie nauczycieli, i na sport dla młodzieży. Przystępujemy do projektowania nowego obiektu Biblioteki Miejskiej, jako kolejnego ogniwa zapewniającego pełny dostęp do wiedzy. Pamiętając o wcześniejszej inicjatywie, która doprowadziła do powstania szkoły wyższej w Starogardzie, wszystkie te przedsięwzięcia składają się na wspólny strategiczny kierunek: stworzyć naszej młodzieży warunki do uzyskania dobrego wykształcenia i oparcia jej przyszłości o solidne podstawy. Z bogatego kalendarza wydarzeń sportowych i kulturalnych minionego roku trzeba podkreślić to, iż organizujemy coraz liczniej, wspólnie ze sponsorami i innymi kontrahentami imprezy o randze ogólnopolskiej i regionalnej. Mam tutaj na myśli takie wydarzenia jak Mistrzostwa Polski Seniorów w Jeździectwie, mecz reprezentacji kobiet w koszykówce Polska - USA, awans zespołu Polpharmy S.A do Era Basket Ligi, wystawę klasyki malarstwa polskiego z 19 i 20 wieku i inne. Na długo w naszej pamięci pozostaną uroczystości związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Europiknik odbył się w atmosferze święta wszystkich mieszkańców. Miasto dorobiło się sieci dobrze funkcjonujących placówek podstawowej opieki medycznej i przeciwdziałającym przejawom uzależnień, opieki społecznej i nad osobami niepełnosprawnymi. Proszę państwa, często pojawiają się pytania o stan naszego miasta. Dyskutujemy czy jest ono prowincją, czy też miastem poprawiającym swoją pozycję i szanse rozwojowe. Sądzę, że obok wielu naszych pragnień i wyobrażeń, które chciałyby lokować Starogard wśród najbardziej znaczących ośrodków miejskich w Polsce, potrzebne jest też zachowanie realizmu. Warto w tym miejscu przywołać ustalenia pewnego dokumentu jak najbardziej wiarygodnego tj. przyjętej już w 2001roku przez Sejm RP "Koncepcji polityki przestrzennej zagospodarowania kraju". Jesteśmy tam wymienieni na czwartym szczeblu ośrodków rozwoju społeczno- gospodarczego. Pierwszą ligę stanowią aglomeracje o znaczeniu europejskim. 12 takich ośrodków w Polsce, w tym Trójmiasto, następnie ważne ośrodki krajowe, ośrodki o znaczeniu ponadregionalnym oraz 51 miast stanowiących sieć regionalnych ośrodków równoważenia rozwoju. W tej grupie znajduje się Starogard, obok takich miast jak Piła, Słupsk, Wejherowo, Tczew i Grudziądz. Znajdujemy się niewątpliwie w paśmie największej innowacyjności i aktywności, jakie będzie powstawać wokół budowy autostrady A-1, a szerzej ujmując wokół Europejskiego Korytarza Transportowego z północy na południe Europy.Tak nasze szanse rozwojowe oceniają i prognozują fachowcy. Obok potencjalnych szans rozwojowych bardzo dużo będzie zależało od nas samych, od naszej aktywności, od kształtowania opinii społecznej w kierunku efektywnego poszukiwania szans rozwojowych, a nie wyszukiwania problemów.Co nas czeka w roku bieżącym? Odpowiadając krótko na to pytanie - znaczne ożywienie gospodarcze, związane z realizacja poważnych inwestycji w mieście i wokół niego. Nie wszystkie zamierzenia są już dopracowane, ale z tych gotowych rysuje się obraz wielce obiecujący. Rozpocznie się budowa autostrady A-1, a tereny gminy Starogard będą bezpośrednim zapleczem tego przedsięwzięcia. Nastapi przebudowa podstawowego układu drogowego miasta, na który składać się będzie mała obwodnica na odcinku od ulicy Pelplińskiej do ulicy Zblewskiej, modernizacja drogi krajowej 22 na odcinku przebiegu przez miasto, rozpoczęcie modernizacji ul. Lubichowskiej, dzięki staraniom władz powiatu i również osobiście zaangażowanego w to starosty Neumanna. Do użytku zostanie oddany kompleks obiektów Polpharmy przy ul. Pelplińskiej. Przewiduje się, że kompleks ten będzie obsługiwał rocznie 5,5 tys. gości z zewnątrz. Liczymy również na to , że nastąpi przeprowadzka Komendy Powiatowej Policji do nowej siedziby.To tylko ważniejsze tytuły inwestycyjne, ale nie wszystkie z planowanych. Jesteśmy przekonani, że dostaniemy dofinansowanie ze środków unijnych pozwalające na podjęcie budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las". Rok bieżący będzie bogaty w wydarzenia społeczne, takie jak: III Kongres Kociewski, 125 -lecie starogardzkiego liceum, 70 -lecie Polpharmy i inne. Kończąc moje wystąpienie chciałbym wznieść toast ,aby te wszystkie bardzo ambitne plany rozwojowe zostały zrealizowane, toast za pomyślność starogardzian i miasta w 2005 roku. Notował: Jarosław Stanek

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz