czwartek, 20 stycznia 2005

UM Starogard - informacje - 20.10.2005

Serwis prasowy Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim z 20 stycznia 2005 r.

Prezydent Miasta Stanisław Karbowski zaprasza do udziału w oficjalnych uroczystościach miejskich z okazji 85. rocznicy odzyskania przez Pomorze niepodległości i powrotu Starogardu do Macierzy. Uroczystości odbędą się
w dniu 29 stycznia 2005 r. o godzinie 9:30 przed Pomnikiem Niepodległości
przy ul. Paderewskiego.
W programie uroczystości m.in.: hymn państwowy, okolicznościowe wystąpienie, składanie wiązanek kwiatów przed pomnikiem, odśpiewanie roty, przemarsz do kościoła pw. św. Mateusza na uroczystą mszę św. w intencji Ojczyzny i naszego miasta.
Na uroczystość zapraszamy delegacje wraz z pocztami sztandarowymi.

W poniedziałek 17 stycznia odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Radni przyjęli roczny plan pracy Komisji na rok 2005. Przewodniczący Jerzy Gburek zapoznał członków Komisji z treścią sprawozdania z pracy Komisji za rok 2004.

Tego samego dnia odbyło się też posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Socjalnej. Radni wybrali dwóch przedstawicieli spośród członków Komisji do Komisji Oceniającej oferty na realizację zadań publicznych.

20 stycznia odbyło się posiedzenie Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki. Radni zapoznali się i wstępnie omówili środki finansowe na Kluby sportowe na 2005 rok. Zapoznali się też z kalendarzem imprez sportowych na 2005 r. Omówili realizację kalendarza imprez sportowych za IV kwartał 2004 r. Zapoznali się z programem spotkania z utalentowaną młodzieżą sportową.

21 stycznia odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych. Radni zaopiniują projekty uchwał na najbliższą sesję.

Tego samego dnia odbędzie się też posiedzenie Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej.
W porządku spotkania:

Omówienie uchwały Nr XXXVIII/287/97 RM z dnia 27.02.1997 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gd. w oparciu o ustawę z dnia 21.08. 1997 r. o ochronie zwierząt oraz ustawę z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Omówienie materiałów dotyczących Komisji na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

26 stycznia 2005 r. (środa) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XXIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie sesji.

Stwierdzenie prawomocności obrad.

Zmiany do porządku obrad.

Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta w okresie od 4.01.2005 do 11.01.2005

Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Rozpatrzenie wniosku radnych Rady Miejskiej klubów radnych Ligi Polskich Rodzin i Ligi Miejskiej, Porozumienia Prawicowego "Samorządność" o odwołanie z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej.

projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Wyborczej

projekt uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej za rok 2004.

Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2005 - podjęcie uchwały.

Przyjęcie planu posiedzeń Rady Miejskiej na 2005 r. - podjęcie uchwały (projekt przesłany w materiałach na poprzednią sesję Rady).

Podjęcie uchwał w sprawie:

powołania Komisji Statutowej,

zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2005 r. (zmiana 1),

wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy gruntu zabudowanego parkingiem na okres powyżej 3 lat,

zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków (Założenia do planu na rok 2005 do wglądu w Biurze Rady Miejskiej)

zmieniająca uchwałę Nr XXV/232/2004 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 27 października 2004 r.-Akt o utworzeniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim,

ustalenia przebiegu drogi o znaczeniu lokalnym oraz zaliczeniu jej do kategorii dróg gminnych,

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Nr XXV/246/2004 z dnia 24.11.2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej,

programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 r.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Dyskusja - wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad XXIX sesji Rady Miejskiej.

29 stycznia o godzinie 18:00 w kinie Sokół rozdane zostaną nagrody prezydenta Starogardu za rok 2004 w trzech kategoriach: kulturze, gospodarce i inicjatywach społecznych.
Poniżej nominacje do WIERZYCZANEK za 2004 r.
K u l t u r a
* Zbigniew Domachowski

koncerty jazzowe
* Dorota Jabłońska - Mazurek

za NAJSTARKONCERT
* Tadeusz Kubiszewski

za całokształt działalności w zakresie propagowania literatury
* Hubert Pobłocki

za promocję Starogardu i Kociewia i twórczość literacką w gwarze kociewskiej
* X Jubileuszowy Koncert Wokalistów INTEGRACJA
* Galeria "A" SCK

za wystawy: "Klasycy sztuki polskiej XIX i XX w. Portret i Akt" oraz "Salwador Dali - 100 grafik do Boskiej Komedii Dante Alighieri"

G o s p o d a r k a
* Spółdzielnia Inwalidów "POMORZANKA" Zakład Pracy Chronionej
* MSP "SMOK" Keister, Ksepka - Spółka Jawna

I n i c j a t y w y s p o ł e c z n e
* Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kociewie"

za działalność społeczno-wychowawczą
* Stowarzyszenie Wspomagające Osoby ze Środowisk Dysfunkcyjnych "Można Inaczej"

za utworzenie Centrum Wolontariatu
* Klub Jeździecki "STADO"

za LIX Jeździeckie Mistrzostwa Polski SeniorówStraż Miejska w Starogardzie Gdańskim mając na celu ochronę miejsca publicznegoprzed oszpeceniem poprzez niewłaściwe plakatowanie
Informuje, że zabrania się :

* umieszczania w miejscu publicznym do tego nie przeznaczonym
* wystawiania na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem
ogłoszenia, plakatu, afiszy, apelu, ulotki, napisu lub rysunku.
(np. słupy i skrzynki energetyczne, płoty, drzwi wejściowe do budynków, drzewa itp.)

Ogłoszenia te powinny być umieszczone tylko w miejscach specjalnie do tego przeznaczonych tj. tablice ogłoszeń.
Z uwagi na nagminne nieprzestrzeganie powyższych zasad dochodzi
do zaśmiecania miejsc publicznych w szczególności dróg, ulic, placów i zieleńców
co w znacznym stopniu wpływa na pogorszenie walorów estetycznych miasta.
Straż Miejska w Starogardzie Gdańskim w przypadku stwierdzenia plakatowania itp. w miejscach niedozwolonych . Będzie wyciągać konsekwencje przewidziane w Kodeksie Wykroczeń tj. art.63a paragraf 1 i art.145 zagrożone karą ograniczenia wolności albo grzywny.
Projekt "Młodzieżowe Igrzyska Euroregionu Bałtyk" pozyskał dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Przygranicznej Phare - Program dla Polskiej Granicy Wschodniej w wysokości 37144,92 Euro, co stanowi 75% budżetu projektu, który wynosi 49526,56 Euro.
Główne cele projektu:

Podniesienie aktywności społecznej na obszarze Euroregionu "Bałtyk" poprzez ukształtowanie tradycji cyklicznych zawodów sportowych młodzieży odbywających się w duchu międzykulturowej integracji, europejskiej solidarności i tolerancji.

Rozpoznanie i promocja najlepszych praktyk stosowanych na terenie Euroregionu "Bałtyk" w zakresie edukacji poprzez sport
Partnerzy: POLSKA
- Gmina Miejska Starogard Gdański - wnioskodawca i lider projektu
- Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
- Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
- Urząd Miasta Tczewa
- Urząd Miasta Malborka
- Klub Sportowy "Beniaminek 03" w Starogardzie Gdańskim
LITWA
- Administracja Gubernatora Regionu Kłajpedzkiego
ROSJA
- Centralny Rejon Administracji m. Kaliningrad
- Administracja Municypalna m. Bałtijsk

Ponadto w realizacji projektu, a zwłaszcza w zawodach sportowych wezmą udział partnerzy z Danii, Szwecji i Łotwy.
Termin organizacji igrzysk został ustalony na 24-26 czerwca 2005 r.
Zostaną zorganizowane zawody sportowe w koszykówce, siatkówce, piłce nożnej i boksie
dla młodzieży w wieku 13-15 lat.

Działania zrealizowane:
- powołanie zespołów roboczych do wdrażania działań w 5 pakietach tematycznych: Edukacja, Kultura, Sport, Promocja i Informacja, Logistyka i Finanse;
- opracowanie szczegółowego harmonogramu projektu;
- opracowanie logo igrzysk;
- przygotowanie ankiet nt. doświadczeń w zakresie edukacji poprzez sport oraz nt. tradycyjnych sportów lokalnych.

Działania planowane:
- styczeń-luty 2005 r. - przygotowanie i rozpowszechnienie broszury informacyjnej o projekcie;
- luty 2005 r. - wizyta robocza partnerów w Starogardzie Gdańskim
- marzec 2005 r. - przygotowanie prezentacji nt. polskich doświadczeń w zakresie edukacji poprzez sport oraz prezentacji nt. tradycyjnych sportów lokalnych;
- kwiecień 2005 r. - zorganizowanie seminariów informacyjnych w Kaliningradzie, Bałtijsku i Klajpedzie nt. doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie edukacji poprzez sport oraz tradycyjnych sportów lokalnych.
Straż Miejska w Starogardzie Gdańskim INFORMUJE
Ustawa z dnia 13 września 1996 r.
O utrzymaniu czystości i porządku w gminach
art. 4 Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego terenowego inspektora sanitarnego, ustala, w drodze uchwały, szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:
pkt 4 obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
Uchwała Nr XXXVIII/287/97 z dnia 27 luty 1997r

III Zasady utrzymania zwierząt domowych
§ 14
Zwierzęta domowe, a szczególnie psy i koty powinny być utrzymywane w taki sposób by nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, nie stanowiły uciążliwości dla osób trzecich i nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
§ 15
Właściciele psów mają obowiązek:
2.Prowadzenia psów na smyczy i w kagańcu; zwolnienie psa ze smyczy jest możliwe wyłącznie w miejscach nie uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy gdy właściciel psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem
3.Usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez psa w pomieszczeniach, budynkach (klatkach schodowych) oraz w miejscach publicznych.
Z uwagi na nasilające się w naszym mieście przypadki zanieczyszczania terenów użyteczności publicznej przez zwierzęta domowe Straż Miejska podejmie działania włącznie z sankcjami karnymi zmierzającymi do poprawy istniejącego stanu. Za powyższe wykroczenie może być nałożony mandat karny do 500 zł

Szczepienie psów
Zgodnie z Ustawą z dnia 24.04.1997 roku o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 66, poz. 752 z 1999 r. z późn. zm.):
Art. 8 ust. 1
Psy w wieku powyżej trzech miesięcy żyjące na obszarze całego kraju oraz lisy wolno żyjące na obszarach określonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa podlegają obowiązkowemu, ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
Art. 8 ust. 2
Posiadacze psów obowiązani są doprowadzać psy do wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii punktów szczepień:
1) w terminie trzech miesięcy od dnia ukończenia przez psa wieku dwóch miesięcy lub
2) w terminie określonym przez lekarza weterynarii podczas poprzedniego szczepienia
Art. 8 ust. 3
Psy poddane szczepieniu podlegają wpisowi do rejestru. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie, a informacje o dokonaniu tej czynności zamieszcza się w rejestrze psów zaszczepionych przeciwko wściekliźnie.
Art. 51 ust. 2 pkt 2
Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia zwierząt przeciwko wściekliźnie określonego w art. 8 ww. ustawy podlega karze grzywny.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz