piątek, 14 stycznia 2005

UM Starogard - informacje

Serwis prasowy Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim z 13 stycznia 2005 r.

Prezydent Miasta Stanisław Karbowski zaprasza do udziału w oficjalnych uroczystościach miejskich z okazji 85. Rocznicy odzyskania przez Pomorze niepodległości i powrotu Starogardu do Macierzy. Uroczystości odbędą się w dniu 29 stycznia 2005 r. o godzinie 9:30 przed Pomnikiem Niepodległości przy ul. Paderewskiego.
W programie uroczystości m.in.: hymn państwowy, okolicznościowe wystąpienie, składanie wiązanek kwiatów przed pomnikiem, odśpiewanie roty, przemarsz do kościoła pw. św. Mateusza na uroczystą mszę św. w intencji Ojczyzny i naszego miasta.
Na uroczystość zapraszamy delegacje wraz z pocztami sztandarowymi.

30 grudnia 2004 roku uchwałą Rady Miejskiej przyjęty został do realizacji na 2005 rok Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 147, poz. 1231
z późniejszymi zmianami) prowadzenie działań związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych Gminy. Zadania te obejmują
w szczególności:

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą
w rodzinie,

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
w szczególności dla dzieci i młodzieży , w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych , a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych
i socjoterapeutycznych,

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych
w art. 13(1) i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,

Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.
Realizacja w/w zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanego corocznie przez Radę Miejską.
W 2005 roku proponuje się kontynuację większości zadań Programu prowadzonych
do tej pory, jako sprawdzonych i zgodnych z diagnozą lokalnych problemów uzależnień.
Szczególną uwagę pragniemy zwrócić na zajęcia profilaktyczne, terapeutyczne
i socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży oraz rozszerzenie składu osobowego i zakresu działań Zespołu ds.. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rzecz pomocy dzieciom krzywdzonym, molestowanym seksualnie i doświadczającym przemocy.
W roku 2005 pragniemy również przeznaczyć część pieniędzy na wydatki inwestycyjne, m.in. adaptację pomieszczeń piwnicznych na zaplecze kuchni w PSP NR2 w ramach działającej tam od paru lat świetlicy terapeutycznej, remont i adaptację pomieszczeń garażu i budynku gospodarczego w OPIRPA oraz dofinansowanie kosztów wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w siedzibie Klubu Abstynenta "Razem" i Punktu Konsultacyjnego dla Młodzieży Uzależnionej "Siloe".
W 2005 roku pragniemy również w pełni wyposażyć w niezbędny sprzęt i aparaturę pokój do terapii i przesłuchań dzieci wykorzystywanych seksualnie w odremontowanej siedzibie OPIRPA.
Po raz pierwszy pragniemy się też włączyć do proponowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych programów profilaktyczno - edukacyjnych dla kandydatów na kierowców w szkołach nauki jazdy.

3 stycznia 2005 roku rozstrzygnięty został konkurs ofert dla placówek lecznictwa odwykowego w okresie od stycznia do grudnia 2005 roku. Pełna akceptację komisji konkursowej uzyskała jedyna oferta złożona przez Ośrodek Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jeszcze w tym miesiącu podpisana zostanie umowa roczna na realizację zadań z zakresu : profilaktyki uzależnień i socjoterapii
dla dzieci i młodzieży; udzielania pomocy psychospołecznej i prawnej osobom
i rodzinom dotkniętym problemami przemocy domowej oraz udzielania pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, współuzależnionym i wywodzącym się z rodzin dysfunkcyjnych.

W dniach od 14 do 16 stycznia 2005 roku Stanisław Karbowski Prezydent Miasta, Stefan Milewski Przewodniczący Rady Miejskiej uczestniczyć będą na uroczystościach związanych z obchodami 625-lecia Miasta Diepholz. Jest to rocznica nadania praw miejskich i targowych.
W sobotę 15 stycznia w miejscowym teatrze odbędzie się uroczystość upamiętniająca
to wydarzenie, na której to Prezydent Stanisław Karbowski wygłosi okolicznościowe przemówienie.

W czwartek 13 stycznia br. odbyło się spotkanie poświęcone organizacji obchodów
25-lecia NSZZ "Solidarność" w Starogardzie. Jak powiedział wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Ryszard Dubieska - obchody 25-lecia są całoroczne. Obok imprez oficjalnych będą też imprezy regionalne w poszczególnych powiatach. Maja one uczcić rocznicę powstania demokracji. Powstał już komitet honorowy, w jego składzie ma być zarówno Prezydent Stanisław Karbowski jak i Starosta Starogardzki Sławomir Neumann.
W ramach obchodów 25-lecia poza uroczystościami ogólnokrajowymi takimi jak: maraton, Zjazd Krajowy, w naszym mieście zaplanowano również wiele uroczystości
i imprez: turniej tenisa stołowego dla młodzieży szkolnej, Msze św. W kościele św. Wojciecha (Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki) i św. Mateusza, Pielgrzymkę ludzi pracy do Częstochowy, XIV turniej piłki nożnej z okazji św. Niepodległości.
Odbędzie się również festyn, konferencja, wystawa w MZK i Bibliotece Miejskiej.
W szkołach w ramach wychowania patriotycznego zaplanowano prelekcje. Uroczystości w Starogardzie mają przybliżyć młodemu pokoleniu czasy kształtowania się demokracji w naszym kraju, a starszemu pokoleniu starogardzian przypomnieć o tym minionym okresie i zachęcić do aktywnego udziału w obchodach 25-lecia NSZZ "Solidarność".
W spotkaniu uczestniczyli m.in. Prezydent Miasta Stanisław Karbowski, Ryszard Dubieska wiceprzewodniczący Zarządu Regionu, Ewa Ceroń-Szmaglińska członek Rady Oddziału (na zdjęciu) oraz Sławomir Neumann Starosta Starogardzki, Zbigniew Kozłowski zastępca prezydenta miasta, Urszula Domachowska naczelnik Wydziału Spraw Społecznych UM, Bogusław Faltynowski dyrektor MZK, Zdzisław Czapski - kierownik oddziału "Solidarności",

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz