poniedziałek, 23 maja 2005

Serwis prasowy Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim z 23 maja 2005 r.

W dniu 23.05.2005 w sali nr 21 Urzędu Miejskiego odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Socjalnej Rady Miejskiej Starogardu Gd.
Porządek posiedzenia:
1. Stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia Komisji
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Spotkanie z przedstawicielami kierownictwa SPZOZ Przychodnia Lekarska, NZOZ Medpharma, NZOZ Medyk, NZOZ Polmed oraz Szpitala Rejonowego - celem zapoznania się z wynikającym z podpisanego kontraktu zakresem świadczonych usług dla mieszkańców miasta, przedyskutowanie wzajemnej współpracy pomiędzy placówkami poz, pionem specjalistycznym, pomocą doraźną, Szpitalem Rejonowym.
5. Omówienie materiałów na sesję Dyskusja, wolne wnioski.23 maja 2005 r. w sali nr 21 Urzędu Miejskiego odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego.
Porządek posiedzenia:
Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności.Zapoznanie się ze stopniem realizacji inwestycji przyjętych w planie rzeczowym na 2005 r. Polityka władz miejskich w zakresie odbioru ścieków przez oczyszczalnię gminną na podstawie opracowanego bilansu ściekowego. Sprawy bieżące - wolne wnioski.
23 maja 2005 r. w sali nr 21 Urzędu Miejskiego odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Starogardu Gd.
Temat posiedzenia:
Omówienie realizacji modernizacji monitoringu przez WTI.Omówienie efektów wykorzystania monitoringu i fotorapidu przez Komendę Powiatową Policji; wpływ na poprawę bezpieczeństwa w mieście.3. Wypracowanie wniosków z wiosennego przeglądu utrzymania czystości na terenie miasta.
4. Zaopiniowanie materiałów na sesję dot. zakresu pracy Komisji.
5. Sprawy bieżące.
6. Dyskusja - wolne wnioski.


W środę 25 maja 2005 r. o godz. 14-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XXXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej.
Proponowany porządek obrad:
Otwarcie sesji.

Stwierdzenie prawomocności obrad.

Zmiany do porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z XXXII sesji.

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta w okresie od 14.04.2005 r. do 13.05.2005 r.

Informacja o wykonaniu budżetu miasta za I kwartał 2005 roku.

Gospodarka ściekowa w mieście, ze szczególnym uwzględnieniem bilansu możliwości miejskiej oczyszczalni ścieków.

Ocena działalności Gminy Miejskiej w zakresie rozwoju przedsiębiorczości.

podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/169/2004 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

Podjęcie uchwał w sprawie:

zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2005 r. (zmiana 4),

zmieniająca uchwałę Nr XXVI/240/2004 Rady Miejskiej Starogardu Gd. z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej w Gminie Miejskiej Starogard Gd. na 2005 rok,

przyznania nagrody "Grand Hillerod" dla młodego starogardzianina za rok 2004,

wyrażenia opinii o lokalizacji ośrodka gier na automatach,

nadania nazwy skrzyżowaniu ulic.

Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Dyskusja - wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej.

Komisja Sportu Rekreacji i Turystyki w składzie Kazimierz Jankowski, Stanisław Aszyk, Andrzej Byrszel wizytowała 17 maja obiekty sportowe PG nr 1,2,3 oraz zajęcia treningowe w Klubie Sportowym Agro-Kociewie, sekcji akrobatyki sportowej i tenisa stołowego.

Trwają prace przy realizacji I etapu inwestycji pn. " Budowa Małej Obwodnicy w Starogardzie Gdańskim. Roboty rozpoczęto 14 października 2004 r., zakończenie planowane jest na dzień 30 listopada 2005 r. Wykonawca jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. Starogard Gdański. Zakres rzeczowy obejmuje budowę odcinka ul. Armii Krajowej od Al. Jana Pawła II do ul. Pelplińskiej (długość 850 m, szerokość jezdni 7 metrów, ścieżka rowerowa o szerokości 2 m, chodnik po obu stronach o szer. 2 m, rondo przy ul. Pelplińskiej, skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną przy Al. Jana Pawła II. Wkład własny Gminy Miejskiej Starogard Gdański wynosi 2,2 mln zł. Natomiast dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego 2004-2006 wynosi 6,65 mln złotych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz