czwartek, 5 maja 2005

Sołectwo Grabowo - wszystko o...

Wieś sołecka Grabowo położona jest w południowej części gminy Bobowo. Ogólna powierzchnia sołectwa wynosi - 1062 ha, klasy gleb uwarunkowały rozwój rolnictwa. W sołectwie obecnie na stałe zamieszkuje 503 osób w tym dzieci i młodzieży - 144, osób w wieku produkcyjnym 322, osób w wieku poprodukcyjnym - 37.I. Opis stanu istniejącego i wybranych kierunków rozwoju wsi Grabowo

1. Krótka charakterystyka wsi .

Wieś ma charakter ulicówki z zabudową wiejską, oprócz zwartego osadnictwa występuje też zabudowa rozproszona. W obrębie wsi znajduje się Jezioro Grabowskie o pow. około 5 ha. Na terenie wsi znajduje się kościół z XVI w. zbudowany w stylu barokowym p.w Trzech Króli. Na terenie sołectwa działają dwa podstawowe stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Grabowie. Jedyną instytucja publiczna działającą w sołectwie jest Szkoła Podstawowa, która w roku 2005 zostanie zlikwidowana. Najważniejszym miejscem spotkań wiejskich jest świetlica wiejska w niej po dostosowaniu do potrzeb upatrujemy miejsce służące społeczności lokalnej.


2. Inwentaryzacja istniejących zasobów służąca ujęciu stanu rzeczywistego.

Rodzaj zasobu
Brak
Jest o znaczeniu:

Małym
Średnim
Dużym
Środowisko przyrodnicze

- walory krajobrazu: oz starogardzki, wzgórza morenowe,

X

- walory klimatu,
X

- walory przyrodnicze:
X
- osobliwości przyrodnicze:
X

- wody powierzchniowe: Jezioro Grabowskie
X
- wody podziemne : samowypływy wody
X

- gleby : mozaika glebowa , średni udział żyznych gleb,
X
- kopaliny :
X

Środowisko Kulturowe

- walory architektury wiejskiej :
X
- walory zagospodarowanie przestrzennego: wieś ulicówka,
X
- Zabytki: Kościół w stylu barokowym z XVI w.
X
- Zespoły artystyczne :
X

Dziedzictwo religijne i historyczne.
- miejsca, osoby, przedmioty kultu: kościół św. Pw. Trzech Króli oraz cmentarz
X
- święta, odpusty, pielgrzymki:
X
- tradycje, obrzędy, gwara: gwara kociewska
X
- Legendy, obrzędy i fakty historyczne: Kronika szkolna z 1887 roku, pomnik pomordowanych w okresie II wojny światowej,
X
- Ważne postacie historyczne: Urodził się Ludwig Rydygier, światowej sławy chirurg
X

- specyficzne nazwy:
X


Obiekty i tereny.
- działki pod zabudowę mieszkaniową,
X
- działki pod domy letniskowe,
X
- działki pod zakłady usługowe i przemysłowe,
X
- tradycyjne obiekty gospodarskie:
X
- historyczne budynki: Budynek szkoły Podstawowej .
X
- place i miejsca publicznych spotkań: świetlica wiejska
X
- Miejsca sportu i rekreacji: Boisko wiejskie
X
Gospodarka i rolnictwo:
- specyficzne produkty:
X
- specyficzne uprawy polowe : zioła
X
- firmy i produkcyjne zakłady usługowe:
X
- możliwe do wykorzystania odpady produkcyjne,
X
Sąsiedzi przyjezdni.
- korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo, arteria komunikacyjna: bliskość miasta Starogard Gdański, miasta Gniew,
X
- ruch tranzytowy: Gniew - Starogard Gd.
X
- przejezdni stali i sezonowi: turyści w kierunku Borów Tucholskich, miasta Gniew
X
Instytucje.
- szkoły: szkoła podstawowa,
X
Ludzie, organizacje społeczne.
- Rada sołecka
- OSP,
- KGW,
- BTW


3. Ocena mocnych i słabych stron wsi .
Silne strony (Rozpoznajemy i Wykorzystujemy)
Słabe strony (Rozpoznajemy i Staramy się pokonać)

- bliskość Starogardu Gdańskiego i Gniewa oraz Skórcza
- ukształtowanie terenu, walory krajobrazu.
- zasobność żyznych gleb,
- stosunkowo duże specjalistyczne gospodarstwa rolne,
- produkcja rolna: chów trzody chlewnej oraz bydła mlecznego i opasów,
- prężnie działające stowarzyszenia: OSP i KGW
- działająca Rada sołecka
- brak lokalnego biznesu ( małych i średnich przedsiębiorstw)
- mało zintegrowane społeczeństwo,
- brak lokalnych liderów,
- brak jednomyślności w działaniu,
- zaległości w stosunku do standardów,
- niewielkie możliwości finansowe z budżetu gminy przeznaczone na rozwój wsi,
- mała ilość miejsc pod zabudowę mieszkaniową,
- brak miejsca w którym można prowadzić działalność kulturalno - oświatową na rzecz lokalnej społeczności,

Okazje (Wyszukujemy i Dostrzegamy)

Zagrożenia (Odkrywamy i Omijamy)
- Programy UE dofinansowujące rozwój wsi i rolnictwa,
- powstanie w świetlicy wiejskiej ośrodka życia kulturalno - rozrywkowo - społecznego,
- Zakładanie stowarzyszeń działających na rzecz
rozwoju wsi,
- pobudzanie społecznych inicjatyw,
- rozwój małych przedsiębiorstw rolno- spożywczych,
- powstawanie rolniczych grup producentów,
- W likwidowanej szkole powstaną nowe lokale mieszkalne, napływ nowych osób.


- wzrastająca stopa bezrobocia w gminie
- emigracja młodej wykształconej części wsi,
- brak inicjatyw prozatrudnieniowych,
- pogarszanie się środowiska naturalnego,
- likwidacja działalności szkoły podstawowej w Grabowie ( rok 2005 ), dotychczasowego jedynego ośrodka życia publicznego wsi.

4. Wizja rozwoju wsi .

WIZJA WSI GRABOWO

- Rozwinięta infrastruktura techniczna: utwardzone drogi, wykonana kanalizacja sanitarna,

- Działająca świetlica wiejska, zagospodarowując wolny czas dzieciom i młodzieży z całej wsi oraz dająca rozrywkę dla całej społeczności,

- Rozwinięte i zmechanizowane gospodarstwa rolne, prowadzące intensywną specjalistyczną gospodarkę rolna, działające grupy producentów rolnych,

- Zintegrowane społeczeństwo, działające wspólnie na rzecz ogółu,

- Działające lokalnie przetwórnie rolno - spożywcze oraz zakłady rzemieślniczo - usługowe sektora rolniczego oraz pozarolniczego,

- Ładna, estetyczna miejscowość, uporządkowane posesje i urządzone i funkcjonalne miejsca do użytku publicznego.

5. Program rozwoju wsi .


"Nasza Mała Strategia"

Priorytet 1 - Rozbudowa Infrastruktury.

Cele
1.1. regulowanie gospodarki wodno - ściekowej.
1.2. Utwardzenie dróg gruntowych.
1.3. Podnoszenie standardów życia społeczności lokalnej.
- Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie wsi.
- Utwardzenie drogi w centrum wsi .
- Utwardzenie drogi gminnej w kierunku m. Wielbrandowo.
- Utwardzenie drogi gminnej w kierunku m. Wolental.
- Utwardzenie drogi gminnej w kierunku m. Pączewo.
- Remont połączony z modernizacją oraz dostosowania do obowiązujących standardów budynku Świetlicy Wiejskiej.
- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy ( budowa parkingu, ogrodzenia, zieleń )
- Zmodernizowanie istniejącego boiska wiejskiego.
- Budowa ogródka jordanowskiego dla dzieci na obecnym boisku szkolnym.
- Oświetlenie i utwardzenie drogi na osiedle tz. popegerowskie.
- Urządzenie terenu przy kościele ( parking, teren zielony).

Priorytet 2 - Aktywizacja Zasobów Ludzkich i Materialnych Naszej Wsi
Cele
2.1. Wykorzystanie zasobów terenu, jeziora oraz żyzności gleb rolniczych.
2.2. Stworzenie warunków do wzrostu przedsiębiorczości lokalnej.
2.3. Powstanie dużych gospodarstw, prowadzących intensywną gospodarkę rolną.
2.4. Aktywizacja zasobów ludzkich społeczności wiejskiej.
- Wykorzystanie budynku szkoły po jej zlikwidowaniu na cele mieszkaniowe.
- Powstawanie specjalistycznych gospodarstw rodzinnych.
- Promowanie hodowli trzody i bydła.
- Wykonywanie usług dla rolnictwa - ograniczenie rozdrobienia maszynowego - kooperacja sąsiedzka.
- Powstanie grup lokalnych producentów rolnych.
- Szkolenie dla rolników oraz osób bezrobotnych na bazie świetlicy wiejskiej.
- Rozszerzenie współpracy istniejących stowarzyszeń i Rady sołeckiej oraz powstanie stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Grabowo.
- Urządzenie terenu przy jeziorze ( kąpielisko, plaża, pomost, urządzenie miejsca piknikowego )

Priorytet 3 - Rozwój społeczno - edukacyjno - kulturowy
Cele
3.1. Wzrost integracji i aktywizacji mieszkańców wsi.
3.2. Podniesienie kwalifikacji i edukacji społeczeństwa.
3.3. Podniesienie walorów estetycznych wsi.
3.4. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci oraz młodzieży naszej społeczności.
- Organizowanie festynów wiejskich w świetlicy wiejskiej lub na boisku wiejskim.
- Organizacja zabaw dla dzieci z okazji dnia dziecka.
- Organizacja festynów strażackich dla mieszkańców wsi .
- Powstanie salki internetowej w świetlicy dla potrzeb dzieci i młodzieży
- Organizacja zajęć pozaszkolnych w świetlicy wiejskiej oraz zajęć wakacyjnych .
- Organizacja szkoleń i zebrań wiejskich,
- Współzawodnictwo w konkursie gminnym "Piękna wieś" o najpiękniejszą posesję wiejską
w Grabowie.


" Harmonogram wdrażania programu "

Propozycje projektów
Co osiągniemy przez wykonanie projektu
Czy nas na to stać
Hierarchia zadań.
Remont połączony z modernizacją istniejącej świetlicy wiejskiej
- powstanie miejsca do spotkań mieszkańców, organizowania zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży,
- podniesienie wizerunku wsi,
- możliwość organizowania zajęć na obiekcie przez okres całoroczny, przyczyni się do zintegrowania społeczności wsi,
niewystarczające własne środki
1
Powstanie parkingu i urządzenie terenu przy kościele w Grabowie.
- podniesienie wizerunku wsi,
- powstanie urządzonego miejsca parkingowego,
pomoc gminy
2
Modernizacja i odnowienie boiska wiejskiego.
- miejsce umożliwiające rozwój fizyczny, sportowy, organizacja festynów plenerowych,
- podniesienie wizerunku wsi,
- powstanie miejsca do spotkań mieszkańców i wypoczynku,
własne środki rady sołeckiej
3
Urządzenie terenu przy jeziorze Grabowskim wraz z plażą.
- podniesienie wizerunku wsi,
- powstanie urządzonego miejsca spotkań do rekreacji i wypoczynku mieszkańców.
środki rady sołeckiej oraz pomoc gminy
4
Powstanie salki internetowej
- umożliwienie dostępu do sieci internetowej dzieciom i młodzieży pozbawionych takich możliwości,
- możliwości edukacyjne,
pomoc gminy
5

II. Opis projektu realizacyjnego.


W ramach projektu przeprowadzony remont połączony z modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabowie, który obejmował będzie:

- pokrycie istniejącego dachu blachodachówką,
- wymiana stolarki okiennej i drzwi wewnętrznych,
- wykonanie elewacji budynku,
- wykonanie remontu podłogi oraz malowanie wewnętrzne starej świetlicy,
- wykonanie prac wykończeniowych w nowej części budynku (podłogi , malowanie),
- wykonanie prac wykończeniowych w tzw. zapleczu,
- wykonanie kominkowego ogrzewania pomieszczeń świetlicy,

Prace planowane do zrealizowania w dwóch etapach na lata 2005 - 2006.

Etap I - rok 2005

1.Wykonanie dachu
2.Wykonanie stolarki

Etap II - rok 2006

1. Świetlica stara - podłoga i malowanie
2. Świetlica nowa - podłogi i malowanie
3. Zaplecze
4. Elewacja
5. Ogrzewanie

Uzasadnienie

Zebranie Wiejskie Wsi Grabowo wysuwając do realizacji projekt remontu połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Grabowie uzasadnia wybór potrzebą stworzenia warunków dla rozwoju życia kulturalnego społeczności lokalnej naszej miejscowości. Prace remontowo - budowlane w budynku świetlicy prowadzone są do kilku lat. Brak środków finansowych uniemożliwia oddanie budynku do właściwego użytkowania i dostosowania do obowiązujących standardów. Zmodernizowana i wyremontowana świetlica umożliwi działalność całoroczną w lokalu, tym bardziej, że roku 2005 planowana jest likwidacja miejscowej szkoły podstawowej i świetlica przejmie rolę jedynego miejsca w którym można będzie realizować działania związane z kulturą, rozrywką oraz edukacyjną naszej społeczności. W budynku świetlicy kontynuowana będzie działalność funkcjonującej obecnie w szkole świetlicy socjoterapeutycznej prowadzącej zajęcia z dziećmi z rodzin zagrożonych alkoholizmem. Świetlica będzie także wykorzystywana do organizacji imprez kulturalnych prowadzonych dla naszej miejscowości przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Bobowie, przez co umożliwione będzie prowadzenie zajęć kulturalnych oraz sportowych dla dzieci i młodzieży.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz