czwartek, 5 maja 2005

Sołectwo Wysoka. Dziś i jutro

1. Krótka charakterystyka wsi .
Wieś sołecka Wysoka położona jest w zachodniej części gminy Bobowo . Ogólna powierzchnia sołectwa wynosi - 1165 ha , stosunkowo wysokie klasy gleb uwarunkowały rozwój rolnictwa. W sołectwie obecnie na stałe zamieszkuje 471 osób w tym dzieci i młodzieży - 137 , osób w wieku produkcyjnym - 310, osób w wieku poprodukcyjnym - 24.


I. Opis stanu istniejącego i wybranych kierunków rozwoju wsi Wysoka
Wieś ma charakter ulicówki z zabudową typowo wiejską, na terenie sołectwa znajdują się dwa budynki wielorodzinne pracowników Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej. Wieś nie posiada wysokich walorów turystycznych i rekreacyjnych. Na terenie sołectwa działają dwa podstawowe stowarzyszenia Kółko Rolnicze z działającym w ich ramach Kołem Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokiej, natomiast jedyną instytucją publiczna działającą w sołectwie jest Szkoła Podstawowa która w roku 2005 zostanie zlikwidowana. Najważniejszym miejscem spotkań wiejskich jest świetlica wiejska w niej po dostosowaniu do potrzeb upatrujemy miejsce służące społeczności lokalnej.


2. Inwentaryzacja istniejących zasobów służąca ujęciu stanu rzeczywistego.


2. Inwentaryzacja istniejących zasobów służąca ujęciu stanu rzeczywistego.

Rodzaj zasobu
Brak
Jest o znaczeniu:
Małym
Średnim
Dużym
Środowisko przyrodnicze
- walory krajobrazu : ozy, wzgórza morenowe,X- walory klimatu,

X


- walory przyrodnicze :
X- osobliwości przyrodnicze:
X- wody powierzchniowe: kanał A


X

- wody podziemne :
X- gleby : mozaika glebowa , duży udział dobrych klas,X
- kopaliny :
XŚrodowisko Kulturowe

- walory architektury wiejskiej : zabudowa wiejska

X
- walory zagospodarowanie przestrzennego: wieś ulicówka,X- Zabytki :
X- Zespoły artystyczne :
XDziedzictwo religijne i historyczne.

- miejsca ,osoby , przedmioty kultu : kościół św. p/w św Piotra i Pawła oraz cmentarz


X

- święta , odpusty, pielgrzymki : odpust św. Piotra i Pawła,
X


- tradycje, obrzędy, gwara: Gwara kociewska

X


- Legendy, obrzędy i fakty historyczne:
X- Ważne postacie historyczne :
X- specyficzne nazwy :

XObiekty i tereny.

- działki pod zabudowę mieszkaniową,

X


- działki pod domy letniskowe,
X- działki pod zakłady usługowe i przemysłowe,
X- tradycyjne obiekty gospodarskie:
X- place i miejsca publicznych spotkań: świetlicaX
- Miejsca sportu i rekreacji: Boisko szkolneX
Gospodarka i rolnictwo:

- specyficzne produkty:


X- specyficzne uprawy polowe :
X- firmy i produkcyjne zakłady usługowe: Ubojnia żywca RSP "Zwycięstwo" Czarny LasX
- możliwe do wykorzystania odpady produkcyjne,

XSąsiedzi przyjezdni.

- korzystne , atrakcyjne sąsiedztwo, arteria komunikacyjna: bliskość miasta Starogard Gdański, Jezioro "Płaczewo"
X- ruch tranzytowy :

X


- przejezdni stali i sezonowi: turyści w kierunku Borów tucholskich


X


Instytucje.

- szkoły : szkoła podstawowa,X


Ludzie, organizacje społeczne.

- OSP,

X
- KGW,
X
3. Ocena mocnych i słabych stron wsi .

Silne strony (Rozpoznajemy i Wykorzystujemy)
Słabe strony (Rozpoznajemy i Staramy się pokonać)
- bliskość Starogardu Gdańskiego
- ukształtowanie terenu
- zasobność żyznych gleb,
- stosunkowo duże specjalistyczne gospodarstwa rolne,
- ubojnia bydła i trzody chlewnej,
- produkcja rolna: chów trzody chlewnej oraz bydła rzeźnego,
- prężnie działające stowarzyszenia: OSP i KGW,
- brak rozwiniętych usług dla rolnictwa,
- brak lokalnego biznesy ( małych i średnich przedsiębiorstw)
- mało zintegrowane społeczeństwo,
- brak lokalnych liderów,
- brak jednomyślności w działaniu,
- zaległości w stosunku do standardów ,
- brak możliwości nabywczej mieszkańców wsi,
- niewielkie możliwości finansowe z budżetu gminy przeznaczone na rozwój wsi,
- brak miejsca w którym można prowadzić działalność kulturalno - oświatową na rzecz lokalnej społeczności,
- brak miejsc pod zabudowę mieszkaniową,
- brak miejsca dla rozwoju dzieci i młodzieży naszej wsi, ( pożyteczne zagospodarowanie wolnego czasu )

Okazje (Wyszukujemy i Dostrzegamy)
Zagrożenia (Odkrywamy i Omijamy)
- Programy UE dofinansowujące rozwój wsi i rolnictwa
- powstanie w świetlicy wiejskiej ośrodka życia kulturalno - rozrywkowo - społecznego.
- Zakładanie stowarzyszeń działających na rzecz
rozwoju wsi,
- pobudzanie społecznych inicjatyw,
- rozwój małego przetwórstwa rolno- spożywczego,
- powstawanie rolniczych grup producentów,
- pozyskanie przedsiębiorcy do prowadzenia działalności w budynku likwidowanej w roku 2005 szkoły.
- wzrastająca stopa bezrobocia w gminie
- emigracja młodej wykształconej części wsi,
- starzenie się społeczeństwa,
- brak inicjatyw prozatrudnieniowych,
- pogarszanie się środowiska naturalnego,
- zmniejszająca się liczba mieszkańców,
- likwidacja działalności szkoły podstawowej w Wysokiej ( rok 2005 ), ośrodka życia publicznego wsi.

4. Wizja rozwoju wsi .
WIZJA WSI WYSOKA
- Rozwinięta infrastruktura techniczna : utwardzone drogi, wyremontowana droga powiatowa, wykonana kanalizacja sanitarna, oświetlenie ulic,
- W budynku byłej szkoły działa przedsiębiorstwo dające zatrudnienie mieszkańcom wsi ,
- Działająca Świetlica wiejska, zagospodarowując wolny czas dzieciom i młodzieży z całej wsi, oraz dająca rozrywkę dla całej społeczności,
- Rozwinięte i zmechanizowane gospodarstwa rolne, prowadzące intensywną specjalistyczną gospodarkę rolna, działające grupy producentów rolnych,
- Zintegrowane społeczeństwo, działające wspólnie na rzecz ogółu,
- Działające lokalnie przetwórnie rolno - spożywcze oraz zakłady rzemieślniczo - usługowe sektora rolniczego oraz pozarolniczego,
- Ładna, estetyczna miejscowość, uporządkowane posesje i urządzone i funkcjonalne miejsca do użytku publicznego.
5.Program rozwoju wsi .
"Nasza Mała Strategia"

Priorytet 1 - Rozbudowa Infrastruktury.
Cele
1.1. Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej.
1.2. Utwardzenie dróg gminnych.
1.3. Modernizacja oświetlenia ulicznego
1.4. Podnoszenie standardów życia społeczności lokalnej.
- Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie wsi.
- Remont drogi powiatowej prowadzącej do wsi Wysoka.
- Utwardzenie drogi gminnej w kierunku m. Płaczewo.
- Utwardzenie drogi gminnej w kierunku m. Czarnylas.
- Utwardzenie drogi gminnej w kierunku m. Pączewo.
- Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego .
- Remont połączony z modernizacją i dostosowania do obowiązujących standardów budynku Świetlicy Wiejskiej.
- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy ( budowa parkingu, ogrodzenia, zieleń )
- Zmodernizowanie istniejącego boiska szkolnego i dostosowania go do potrzeb wiejskich .
- Zagospodarowanie działki w centrum wsi i stworzenie "Zielonej Świetlicy na Skarpie".
- Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku przeciwpożarowym , stworzenie placu zabaw.


Priorytet 2 - Aktywizacja Zasobów Ludzkich i Materialnych Naszej Wsi
Cele
2.1. Wykorzystanie zasobów terenu, budynków oraz żyzności gleb rolniczych.
2.2. Stworzenie warunków do wzrostu przedsiębiorczości lokalnej.
2.3. Powstanie dużych gospodarstw, prowadzących intensywną gospodarkę rolną.
2.4. Aktywizacja zasobów ludzkich społeczności wiejskiej.
- Uzbrajanie terenu pod zabudowę mieszkaniową i produkcyjno-usługową.
- Pozyskanie przedsiębiorcy do prowadzenia działalności w budynku szkoły ( powstanie nowych miejsc pracy dla mieszkańców wsi )
- Powstawanie specjalistycznych gospodarstw rodzinnych.
- Promowanie hodowli trzody i bydła.
- Wykonywanie usług dla rolnictwa - ograniczenie rozdrobienia maszynowego - kooperacja sąsiedzka.
- Powstanie grup lokalnych producentów rolnych.
- Szkolenie dla rolników oraz osób bezrobotnych na bazie świetlicy wiejskiej.
- Rozszerzenie współpracy istniejących stowarzyszeń oraz powstanie stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Wysoka.
Priorytet 3 - Rozwój społeczno - edukacyjny - kulturowy
Cele
3.1. Wzrost integracji i aktywizacji mieszkańców wsi.
3.2. Podniesienie kwalifikacji i edukacji społeczeństwa.
3.3. Podniesienie walorów estetycznych wsi.
3.4. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci oraz młodzieży naszej społeczności.
- Organizowanie festynów wiejskich w świetlicy wiejskiej lub na boisku szkolnym.
- Organizacja zabaw dla dzieci z okazji dnia dziecka.
- Organizacja festynów strażackich dla mieszkańców wsi .
- Powstanie salki internetowej w świetlicy dla potrzeb dzieci i młodzieży
- Organizacja zajęć pozaszkolnych w świetlicy wiejskiej oraz wakacyjnych zajęć pod
hasłem: " WYSOKIE LATO "
- Organizacja szkoleń i zebrań wiejskich,
- Współzawodnictwo w konkursie gminnym "Piękna wieś" o najpiękniejszą posesję wiejską
w Wysokiej." Harmonogram wdrażania programu "

Propozycje projektów
Co osiągniemy przez wykonanie projektu
Czy nas na to stać
Hierarchia zadań.
Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej
- powstanie miejsca do spotkań mieszkańców, organizowania zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży,
- podniesienie wizerunku wsi,
- możliwość organizowania zajęć na obiekcie przez okres całoroczny, przyczyni się do zintegrowania społeczności wsi,
niewystarczające własne środki
1
Powstanie "Zielonej Świetlicy na Skarpie"
- podniesienie wizerunku wsi,
- powstanie miejsca do spotkań mieszkańców i wypoczynku,
pomoc gminy
2
Rekultywacja boiska szkolnego
- jedyne miejsce umożliwiające rozwój fizyczny, sportowy, organizacja festynów plenerowych,
- podniesienie wizerunku wsi,
- powstanie miejsca do spotkań mieszkańców i wypoczynku,
własne środki rady sołeckiej
3
Powstanie salki internetowej
- umożliwienie dostępu do sieci internetowej dzieciom i młodzieży pozbawionych takich możliwości,
- możliwości edukacyjne,
pomoc gminy
4
Utwardzenie dróg gminnych - w kierunku Płaczewa , Czarnegolasu i Pączewa
- bliskie połączenie komunikacyjne z m. Starogard Gdański oraz z miejscowościami sąsiadującymi
niewystarczające własne środki
5II. Opis projektu realizacyjnego.

W ramach projektu zostanie przeprowadzony remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Wysokiej, który będzie obejmował:
- pokrycie istniejącego dachu blachodachówką,
- wymiana stolarki okiennej drzwi wewnętrznych,
- pomalowanie elewacji budynku,
- wykonanie podwieszanego i ocieplonego sufitu oraz odnowienie podłogi i malowanie pomieszczenia świetlicy,
- remontu pomieszczeń małej salki oraz pomieszczeń zaplecza polegający na wykonaniu nowej posadzki oraz ułożeniu płytek typu Gres i malowaniu pomieszczeń.
- wykonanie kominkowego ogrzewania pomieszczeń świetlicy.
Prace planowane do zrealizowania w dwóch etapach w latach 2005 - 2006
Etap I - rok 2005
1.Wykonanie dachu
2.Wykonanie stolarki
Etap II - rok 2006
1. Świetlica - podłoga, sufit i malowanie
2. Zaplecze - podłogi i malowanie
3. Elewacja
4. Ogrzewanie


Uzasadnienie wyboru projektu

Zebranie Wiejskie Wsi Wysoka wysuwając do realizacji projekt remontu połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Wysokiej uzasadnia wybór potrzebą stworzenia warunków do rozwoju życia kulturalnego społeczności lokalnej naszej miejscowości. Budynek świetlicy wymaga gruntownego remontu i zmodernizowania w celu dostosowania do obowiązujących standardów. Prowadzone coroczne drobne remonty i reperację nie są w stanie spełnić warunków prawidłowego stanu utrzymania budynku. Zmodernizowana i wyremontowana świetlica umożliwi działalność całoroczną w lokalu, tym bardziej, że w roku 2005 planowana jest likwidacji miejscowej szkoły podstawowej i świetlica przejmie rolę jedynego miejsca w którym można będzie realizować działania związane z kulturą , rozrywką oraz edukacyjną naszej społeczności. W budynku świetlicy kontynuowana będzie działalność funkcjonującej obecnie w szkole świetlicy socjoterapeutycznej prowadzącej zajęcia z dziećmi z rodzin zagrożonych alkoholizmem. Świetlica będzie także wykorzystywana do organizacji imprez kulturalnych prowadzonych dla naszej miejscowości przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Bobowie, przez co umożliwione będzie prowadzenie zajęć kulturalnych oraz sportowych dla dzieci i młodzieży.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz